Advisory Board 2019 - 2022

Malika Azad

Adviser

Bahar Yawazi

Adviser

Safora Ahmadi

Adviser

Lida Naderi Hedayat

Adviser

Najiba Ayobi

Adviser

Ahmad Rateb Popal

Adviser

Fawzia Amin

Adviser

Zakia Roshan

Adviser

Muzhgan Wafeq

Adviser

Nargis Nehan

Adviser

Ibrahim Jafari

Adviser

Advisory Board 2017 - 2018

Aziza Mohmand

Adviser

Tareq Ahmad Sarfaraz

Adviser

Zakia Jafari

Adviser

Najia Raufi

Adviser

Nasar Ahmad Islammal

Adviser

Abdul Qayoum Rahimi

Adviser

Athena Hashimi

Adviser

Zakia Wardak

Adviser

Homira Kohzad

Adviser

Advisory Baord 2016 - 2017

Laila Samani

Adviser

Nazifa Mirzad

Adviser

Zakia Wardak

Adviser

Sahar Hamdard

Adviser

Sonia Eqbal

Adviser

Advisory Board 2013 - 2014

Mina Sherzoy

Adviser

Seema Ghani

Adviser

Nilofar Sakhi

Adviser

Najila Habibyar

Adviser