1
2
3
5-min
6-min
previous arrow
next arrow

دیدگاه

یک افغانستانی که زنان افغان توسط مراجع ملی و بین المللی شناخت درست از زنان متشبث و سهم زنان در توسعه پایدار اقتصادی افغانستان دارند.

ماموریت

اتاق تجارت و صنایع  زنان افغان  از طریق نمایندگی مؤثر جهت پیشرفت و تامین منافع اقتصادی زنان افغان در سطح ملی و بین المللی فعالیت می نماید.

هدف

تسهیل افزایش 5 فیصدی سالانه سهم و شناخت زنان در فعالیت های اقتصادی به وجود آید اتاق زنان هدف مزبور را با تطبیق مرام و مقاصد ذیل به دست می آورد.

درباره اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان

از سال 2002 بدینسو، اکثریت ارگان های غیر دولتی که برای زنان افغان کار نموده اند توجه شان بالای فعالیت دادخواهی برای اشتراک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق زنان افغان بوده است و کمتر توجه بالای اشتراک اقتصادی و نگرانی های زنان تجارت پیشه صورت گرفته است. نیاز برای یک ارگان که منحیث چتری برای فعالیت های اقتصادی زنان افغان فعالیت نماید نیز در گزارش توانمند سازی اقتصادی که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان(AREU) در سال 2013 در باره فعالیت ها در راستای توانمند سازی اقتصادی در دوره 10 سال 2002-2012 را بررسی نموده بود، به وضوح اعلام شده است.به همین اساس بود که گروه از زنان متشبث فعال افغان با همصدای و اهداف مشترک در راستای ثبات اقتصادی زنان متشبث داد خواهی خود را با ایجاد دفتر متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) در اواخر 2013 و رسماً در جنوری 2014 آغاز نمود. اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان پشنهاد خویش را به شواری عالی اقتصادی به سرپرستی جلالتمآب رئیس جمهور اشرف غنی برای تغییر نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را به تاریخ 12 مارچ 2017 پیشکش نمودند که طی آن جلسه 41 شورای عالی اقتصادی، تبدیل نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تصویب گردید.

خدمات ما

تحقیق (آکادمیک و مرتبط به پالیسی )

مقصد اصلی این بخش ارایه اطلاعاتی است که دولت و نهاد های بین المللی تمویل کننده را در ترتیب پالیسی های شان جهت بیشتر دخیل ساختن زنان در فعالیت های اقتصادی یاری رساند.

حمایت فروشات

تاثیر ملموس بالای تجارت زنان با افزایش فروشات محصولات از طریق نمایشگاه های ملی و بین المللی قایل شدن تفاوت محصولات ساخت زنان افغان در بازار های بین المللی و توسط شبکه های ارتباطی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان باید بدست آید.

حمایت سرمایه گذاری

کاهش خطرات و گشایش فرصت ها برای خانم های سرمایه گذار در اقتصاد افغان با ارایه معلومات و ارقام درباره بازار، توسعه دسترسی به منابع مالی و آسوده سازی دسترسی به زیربنا ها میباشد.

دادخواهی و بلند بردن اگاهی

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تلاش مینماید تا سهم زنان در اقتصاد کشور شناسایی گردیده و بیشتر زمینه گسترش آن مهیا گردد. نظریات و پیشنهادات زنان در پالیسی ها و برنامه های نه تنها دولت افغانستان بلکه جامعه بین المللی با اهمیت شمرده و شامل گردد

ظرفیت سازی خانم های تجارت پیشه موجود و آینده

هدف از ارایه آموزش برای زنان تجارت پیشه افغان و متشبث برای افزایش دانش آن ها در چندین موضوع مرتبط به تجارت میباشد.

همکاران ما