You are currently viewing آموزش تجدیدی و پلانگذاری استراتیژیک سه روز اتاق تجارت زنان

آموزش تجدیدی و پلانگذاری استراتیژیک سه روز اتاق تجارت زنان

تاریخ: ۸ الی ۱۰ جدی ۱۳۹۸

مکان: دفتر مرکری اتاق تجارت زنان

برنامه آموزش تجدیدی و پلانگذاری استراتیژیک سه روزه اتاق تجارت زنان برای هیئت مدیره و آمرین مرکز و زون ها برگزار گردید به تاریخ ۸ جدی ۱۳۹۸ آغاز گردید و به تاریخ ۱۰ جدی ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی کابل به پایان رسید. در این جلسه خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان، خانم منیژه وافق، رئیس عامل اتاق تجارت زنان، شمار دیگر اعضای هیئت مدیره مرکز اتاق تجارت زنان، خانم پرورش اوریاخیل، معاون اتاق تجارت زنان، اعضای هیئت مدیره و آمرین زون اتاق در زون شرق، غرب، شمال و جنوب حضور داشتند. هدف اساسی اتاق تجارت زنان از دایر نمودن این برنامه افزایش معلومات و دانش اعضای هیئت مدیره کابل و ولایات و آمرین زون در باره نهاد ها به اساس عضویت، پایداری آنها بخصوص اتاق تجارت زنان که بتوانند مستقلانه هر یک دفتر در هماهنگی با دفتر کابل، مرور کلی دست آوردها و کارکرد های سال ۲۰۱۹ و تهیه پلان برای سال ۲۰۲۰ و اهداف استراتیژیک ۵ ساله برای سال های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۴ بودند. اشتراک کنندگان این جلسه در مجموع ۲۶ تن بودند.

در جریان این برنامه سه روزه، اعضای هیت مدیره، آمرین زون و کارمندان دفتر مرکزی فعالیتها و دستاوردهای سالهای قبلی را مرور نموده، پلان های سالهای آینده و بخصوص سال ۲۰۲۰  را طرح نمودند. در نخستین روز، از طرف دفتر سایپ برای جلب منابع مالی (Fundraising) اتاق و تجارت های زنان، اشتراک کنندگان در رابطه به موضوع از آقای پوهنیار بریالی حکیمی آموزش دریافت نمودند. در اخیر این جلسه معلوماتی، اشتراک کنندگان نظریات و سوالات شان را با آقای حکیمی شریک نمودند. بعد از ظهر روز اول بعد از مرور خلص و بحث کارکرد های سال ۲۰۱۹ و موثریت اتاق در سال متذکره، اعضای هیت مدیره دفتر مرکزی و زونها،‌ هیت رهبری دفتر مرکزی و آمرین زون دیدار با جلالتماب خانم اول نمودند و به نماینده گی از هر زون، رئیس هیت مدیره زونها پیشنهادات خویش را در عرصه بهبود فعالیتهای اتاق ارایه نمودند.

در دومین روز، آقای مسعود عزیزی، معین اسبق استراتیژی و پالیسی وزارت امور داخله، رئیس افغانستان فاورد و رئیس عامل دفتر مشورتی جامعه افغانستان به دعوت اتاق زنان برنامه را بالای موضوع پلانگذاری، دادخواهی و استراتیژی را ترتیب دادند و تجارب خویش را با اشتراک کنندگان شریک ساختند. اشتراک کنندگان این جلسه نظریات و سوالات خویش را در این جلسه مطرح نمودند. در اخیر جلسه خانم منیژه وافق، رئیس عامل اتاق تجارت زنان مجلات “زنان افغان در تجارت”، یک قلمدان و یک کیف کارت های تجارتی تندیس بی بی خدیجه را به حیث تحفه به آقای عزیزی تقدیم نمودند. در ادامه، اتاق تجارت زنان افغانستان پلان کار روی پروژه های سال ۲۰۲۰ را به بحث گرفتند و در مورد فعالیت ولایت های مرکز زون ها و پوشش ولایت های همجوار آن صحبت گردید.همچنان پنج موضوع برای حاضرین در ورکشاپ داده شد تا نظریات شان را در آن موارد شریک سازند. این موضوعات شامل، تحقیقات برای سال ۲۰۲۰، حمایت فروشات، حمایت سرمایه گذاری، دادخواهی و افزایش آگاهی و ظرفیت سازی بودند. در پایان همه ی حضار در مورد موضوعات متذکره دیدگاه هایشان را شریک ساختند. روز دوم با یک عصرانه توسط خانم افسانه رحیمی، رئیس هیت مدیره اتاق تجارت زنان دفتر مرکزی برای اعضای هیت مدیره دفتر مرکزی و زونها، هیت رهبری دفتر مرکزی و آمرین زونها،‌ نماینده گان شرکت مخابراتی روشن و رئیس هیت عامل موسسه حرکت با پایان رسید.

در سومین روز ورکشاپ، با مرور و بررسی پلان های سال ۲۰۱۹، هیئت مدیره مرکز، زون های شرق، غرب، شمال و جنوب و آمرین زون همه زون ها بالای پلان ربعوار سال ۲۰۲۰ کار کردند و با مشوره یکدیگر پلان ابتدایی سال ۲۰۲۰ را تهیه نمودند. جلسه سه روزه با تاکید خانم وافق روی توسعه فعالیت های اتاق تجارت زنان در همه زون ها و ولایات همجوار آن و تلاش برای تحقق پلان های در نظر گرفته شده به پایان رسید.