You are currently viewing آموزش تجدیدی و ‍‍پلان گذاری برای سال ۲۰۱۹

آموزش تجدیدی و ‍‍پلان گذاری برای سال ۲۰۱۹

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: ۸-۱۰ جدی ۱۳۹۷

مکان: دفتر مرکزی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هیئت مدیره و آمرین مرکز و ۴ زون دیگر را به تاریخ ۸-۱۰ جدی ‍۱۳۹۷ در دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان افغانستان میزبانی نمود. هدف این جلسه، آموزش هیئت ولایات و آمرین زون ها تا بصورت مستقل و با هماهنگی دفتر مرکزی فعالیت نمایند و مرور کارکرد های سال 2018 و پلان گذاری سال 2019 بودند. هیئت مدیره ولایات و آمرین زون از 4 زون شمال، شرق، جنوب و غرب و هیئت مدیره مرکز در این جلسه اشتراک نمودند. اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان از مرکز تشبثات خصوصی بین المللی(سایپ) برای تمویل مصارف لوژیستیکی برنامه اظهار قدردانی می نماید. در ضمن، آقای محمد نعیم، رئیس برنامه مرکز تشبثات خصوصی بین المللی آموزش دوروزه تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد و حکومتداری خوب دیموکراتیک را تسهیل نمودند.

خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان افغانستان همه اشتراک کنندگان را خوشآمدید گفتند. متعاقبا، اشتراک کنندگان خود را معرفی نمودند و خانم منیژه وفق، رئیس و موسس ااتاق تجارت زنان افغانستان  اجندای سه روزه دوره آمورشی را با حضار به اشتراک گذاشتند. بر اساس اجندا، خانم وافق جلسه را با مرور تاریخچه تاسیس اتحادیه متشبثسن رهبر برای انکشاف افغانستان) LEAD ( و پروسه تبدیل آن به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان آغاز نمود.

بعد، خانم وافق در باره نهاد ها بر اساس عضویت و آموزش های دادخواهی صحبت نمودند. ایشان روی شایسته سالاری تاکید ورزیدند و از هیئت و آمرین زون ولایات خواستند تا قبل از هر اقدام تحقیق انجام دهند. با ذکر یکی از دست آورد های بزرگ سال 2018، خانم وافق گرفتن 5% ارجحیت از اداره تدارکات ملی را یاد نمودند. وی افزود که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اولین نهاد نبود که این درخواست را نمودند اما این اولین نهاد بود که توانست اداره تدارکات ملی را قناعت دهد بر اساس اسناد نوشتاری که 5% ارجحیت را به زنان با یک تندیس در روز بین المللی زن به خانم وافق دهند.

در بعد از ظهر روز اول جلسه، انتخابات هیئت اجرائیه شورای اتاق زنان متشبث سارک برای سال 2019 برگزار گردید. زنان متشبث از کابل و 4 زون دیگر در جلسه اشتراک نمودند. جلسه با یک معرفی شویک به زنان آغاز گردید. زنان متشبث از کابل، هرات ، بلخ، ننگرهار، و قندهار خودشان را برای 9 کرسی کاندید نمودند و 9 تن با بیشترین آرا به حیث هیئت اجرائیه شویک انتخاب گردیدند.

بعد از آن، خانم وافق در باره پلان های استراتیژیک سال 2018 صحبت نمودند و چقدر اتاق در بخش تطبیق آن موفق بودند. از کارکرد های مهم سال 2018 میتوان موارد ذیل را یاد نمود: 5% ارجحیت اداره تدارکات ملی برای زنان، 15-20 فیصد نقش صنعتی برای تشبثات کوچک  متوسط و زنان، انکشاف سکتور خصوصی، ستراتیژی صادرات ملی، روش ملی تجارتی، بیشتر از 25 نمایشگاه خارج از کشور و 15 نمایشگاه در داخل کشور، جمعه بازار های هفته وار در دو موقیعیت کابل، 321 زن در این نمایشگاه ها اشتراک نمودند،  6 دوره آموزشی خارج از کشور،  7 دوره آموزشی در داخل کشور، 13 کنفرانس خارج از کشور، 160 زن فرصت استفاده از این کنفرانس ها را داشتند، برای اولین بار در 16 سال 8 کمپنی زنان به دبی برای6 ماه برای فروش محصولاتشان در قریه جهانی اشتراک نمودند، اولین پارک صنعتی کوچک زنان و 20 در جشنواره سالانه بی بی خریجه در نظر گرفته شدند و تقدیر گزدیدند.

یک تحقیق از بانک معلوماتی بخش تحقیق اتاق تجارت زنان افغانستان برای اشتراک کنندگان پیشکش گردید.

سپس، خانم تمنا فریور، آمر زون شمال اتاق تجارت زنان و خانم نسیم گل عزیزی، آمر زون غرب اتاق در باره کارکرد های اتاق در سال 2018 در زون های مربوطه شان معلومات که تهیه نموده بودند ارایه نمودند.

متعاقبا، خانم وافق از اشتراک کنندگان خواستند تا برای پلانگذاری سال 2019 در گروپ ها کار کنند و بالای ساحات مشخص که در زون مربوطه شان ضرورت به پیشرفت دارد کار کنند. اشتراک کنندگان به 5 بخش کابل، ننگرهار، کندهار، مزار و هرات تقسیم گردیدند و برای سال 2019 اهداف را مشخص نمودند.

در اخیر روز دوم جلسه، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان یک تفاهمنامه با غضنفر بانک امضا نمودند. خانم وافق و هیئت رهبری اتاق تجارت زنان افغانستان، آقای جیانت ری، رئیس اجرائیه غضنفر بانک و هیئت رهبری غضنفر بانک در این دیدار حضور داشتند.

در روز سوم جلسه، آموزش سایپ تحت عنوان حکومتداری خوب دیموکراتیک توسط آقای نعیم برای اشتراک کنندگان تسهیل گردید. سپس، خانم وافق نتیجه کار گروپی زون ها را تعقیب نمودند. بخش های مهم پلان های سال آینده در جمع بحث گردید.

در اخیر، از تیم اتاق تجارت زنان افغانستان تقاضا گردید تا برای نایل شدن به اهداف سال 2019 بیشتر بکوشند.