You are currently viewing اتاق تجارت زنان بلخ جلسه هفته وار هیت مدیره خود را به تاریخ چهارشنبه 7 سنبله سال روان خورشیدی دایر کرد

اتاق تجارت زنان بلخ جلسه هفته وار هیت مدیره خود را به تاریخ چهارشنبه 7 سنبله سال روان خورشیدی دایر کرد

اتاق تجارت زنان بلخ جلسه هفته وار هیت مدیره خود را به تاریخ چهارشنبه 7 سنبله سال روان خورشیدی دایر کرد. اجندای بحث این هفته اتاق زنان بلخ عبارت از:

  • کار مشترک با دفتر GIZ برای توانمند سازی خانم ها متشبث با ایجاد “Women for Women” knowledge share center
  • دایر نمودن نمایشگاه های دایمی و خاص از طرف اتاق
  • ارتباطات موثر با دفاتر مختلف شهر مزار
  • تنظیم و بسیج سازی خانم های متشبث با آوردن زیر چتر اتاق تجارت زنان بلخ
  • امضای تفاهم نامه با ارگان های کلیدی ولایت بلخ برای بهبود و رشد اقتصادی خانم های متشبث

خوشبختانه در این جلسه مشاور اقتصادی و توسعه تجارت اتاق زنان بلخ نیز تعیین شد. اتاق زنان بلخ افتخار دارد که خانم حسنا اسدی ماستر بانکداری و حسابداری را به صورت افتخاری به صفت مشاور اقتصادی با خود دارد. قابل یاد آوری است که خانم اسدی لیسانس اقتصاد از دانشگاه بلخ بوده فعلا به صفت مدیر پروژه  با دفتر GIZ-SEDEP  بوده و در ضمن استاد دانشکده اقتصاد در یکی از دانشگاه ها در بلخ کار می باشد.

در ختم این جلسه تلویزیون شهرآرا که رسانه ای تصویری متعلق به شاروالی مزار شریف می باشد، تشریف آرودند تا در رابطه به فعالیت های اتاق زنان بلخ برنامه ای داشته باشند. در ضمن از کاندیتاتوری ریس هیت مدیره اتاق زنان بلخ خانم شکیبا شکیب در انتخابات پارلمانی سال 1397 کشور ابراز خرسندی نمودند.