You are currently viewing اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون شمال – بلخ تریننگ یک روزه دفتر سایپ با اتاق زنان بلخ

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون شمال – بلخ تریننگ یک روزه دفتر سایپ با اتاق زنان بلخ

تاریخ:16 اسد ۱۳۹۷

مکان:  سالون کنفرانس ریاست تجارت و صنایع بلخ

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با همکاری مرکز بین المللی متشبثین خصوصی  سمینار آموزشی که موضوعات- ساختن استراتیژی دادخواهی، معرفی سیستم اقتصاد بازار و تشکیل ائتلاف بمنظور دادخواهی  را در بر داشت. به تاریخ شانزدهم اسد سال 1397 برای 36 خانم در شهر مزار شریف بزگذار شد. در این آموزش که برای یک روز بود خانم های متشبث شهر مزارشریف، محصلین دانشگاه ها، کارکنان دفتر اتاق زنان، هیت مدیره اتاق زنان بلخ اشتراک داشتند.

این آموزش با خوش آمدید گرم خانم شکیبا شکیب ریس هیت مدیره اتاق زنان بلخ آغاز شد. خانم شکیب در ادامه راجعه به خدمات اتاق زنان بلخ و فعالیت های آن معلومات ارایه نمود. در ادامه آقای محمد نعیم مسئوول پروگرام های دفتر سایپ و آقای  متی الله مردا برنامه را در مورد موضوعات ذکر شده ادامه دادند. این آموزش با سهم گیری فعال اشتراک کننده گان و آموزش قابل حرمت آموزشگاران  تا ساعت یک بعد از ظهر ادامه یافت. در اخیر روز اشتراک کننده گان با ایجاد یک ارتباط خوب با همدیگر صرف طعام را داشتند. تمام اشتراک کننده گان این آموزش در ختم روز سرتفکیت اشتراک را از جانب دفتر اتاق زنان بلخ و مرکز بین المللی متشبثین خصوصی بدست آوردند.

زحمات هیئت مدیره اتاق زنان بلخ و تیم برگزار کننده دفتر سایپ قابل ستایش است.