1912, 2019

ملاقات رئیس اتاق تجارت زنان با مقام والی ننگرهار

By |December 19th, 2019|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on ملاقات رئیس اتاق تجارت زنان با مقام والی ننگرهار

2309, 2019

دیدار اتاق تجارت و صنایع زنان زون شرق با پروژه چمپ

By |September 23rd, 2019|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on دیدار اتاق تجارت و صنایع زنان زون شرق با پروژه چمپ

1809, 2019

نشست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با اداره یوساید بخش پروژی ګلدوزی

By |September 18th, 2019|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on نشست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با اداره یوساید بخش پروژی ګلدوزی

2811, 2018

نمایشگاه صنایعی دستی زنان روستایی در ننگرهار

By |November 28th, 2018|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on نمایشگاه صنایعی دستی زنان روستایی در ننگرهار