2509, 2020

جلسه ای با بخش جندر و جوانان موسسه DAI به منظور حمایت و توسعه تجارتهای بانوان

By |September 25th, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار هرات|Comments Off on جلسه ای با بخش جندر و جوانان موسسه DAI به منظور حمایت و توسعه تجارتهای بانوان

3108, 2020

برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

By |August 31st, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار هرات|Comments Off on برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

3009, 2019

اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت

By |September 30th, 2019|Categories: اخبار, اخبار هرات|Comments Off on اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت