ارگان ما

از سال 2002 بدینسو، اکثریت ارگان های غیر دولتی که برای زنان افغان کار نموده اند توجه شان بالای فعالیت دادخواهی برای اشتراک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق زنان افغان بوده است و کمتر توجه بالای اشتراک اقتصادی و نگرانی های زنان تجارت پیشه صورت گرفته است. نیاز برای یک ارگان که منحیث چتری برای فعالیت های اقتصادی زنان افغان فعالیت نماید نیز در گزارش توانمند سازی اقتصادی که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان(AREU) در سال 2013 در باره فالیت ها در راستای توانمند سازی اقتصادی در دوره 10 سال 2002-2012 را بررسی نموده بود، به وضوح اعلام شده است.

به همین اساس بود که گروه از زنان متشبث فعال افغان با همصدای و اهداف مشترک در راستای ثبات اقتصادی زنان متشبث داد خواهی خود را با ایجاد دفتر متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید) در اواخر 2013 و رسماً در جنوری 2014 آغاز نمود. اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان پشنهاد خویش را به شواری عالی اقتصادی به سرپرستی جلالتمآب رئیس جمهور اشرف غنی برای تغییر نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را به تاریخ 12 مارچ 2017 پیشکش نمودند که طی آن جلسه 41 شورای عالی اقتصادی، تبدیل نام لید به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تصویب گردید.