اساسنامه

اساسنامه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مجمع عمومی در دوم اکتوبر ۲۰۱۷ توسط همه اعضا آن به تصویب رسید.

اساسنامه توسط اعضای انتخاب شده هیئت مدیره به امضا رسیده است و برای رهیری موسسات و عضویت اساس حقوقی تهیه نموده اند.