You are currently viewing اشتراک اتاق تجارت زنان در نشست بین المللی ژینو

اشتراک اتاق تجارت زنان در نشست بین المللی ژینو

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: 6-7 قوس 1397

مکان: ژنیو، سوئیس

دو نماینده از اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در کنفرانس ژینو بتاریخ ۶ و ۷ قوس ۱۳۹۷ در ژینو سوئیس اشتراک نمودند. خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان عضو پینل برنامه ویژه سکتور خصوصی بودند که در آن بر شعار بسیار قدرتمند “زنان افغان مستفیدین اقتصادی نیستند، آنها فعالین اقتصادی هستند”، تأکید نموده، در مورد دستاوردها و چالش های اتاق تجارت زنان افغانستان صحبت نمودند.

خانم منيژه وافق، رئيس عامل اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، عضو پینل اهداف انکشاف پایدار بودند و در مورد موارد زير صحبت نمودند:

  • شرکت های کوچک و متوسط آقایان و زنان برای اقتصاد کشور به ویژه افغانستان که درآن ن آن بیکاری بالاتر 40 درصد است، اهمیت دارد. این شرکت های کوچک و متوسط شغل زیاد ایجاد نموده اند و ظرفیت ایجاد شغل های بیشتر را دارند و این کار به دست آوردن اهداف انکشاف پایدار ۱، ۸ و ۱۶ کمک مینماید.
  • شرکت های کوچک و متوسط روحیه کارآفرینی اجتماعی خود را در بخش خدمات دارند و با شروع و ایجاد مکاتب و نهادهای آموزشی می توانند به محقق شدن هدف انکشاف پایدار ۴ ”آموزش با کیفیت“ کمک کنند.
  • در حدود ۱۲۰۰ تجارت رسمی زنان وجود دارند که بیش از ۴۵۰۰۰ شغل ایجاد کرده اند. ۲۰۰ آن نوآغاز میباشند – از سال ۲۰۱۶. دولت می تواند محیطی مناسب را برای متشبثین و نوآغازها فراهم نمایند و شرکت های بزرگتر و همکاران بین المللی می توانند از انواع مختلفی حمایت کنند تا بتوانند بیشتر از آنها و شغل های بیشتری تولید نمایند.
  • دولت افغانستان استراتیژی ها را برای توسعه مهارت ها، ترویج و انکشاف تشبثات و نو آغاز ها، تقویت موسسات با شاملسازی زنان در آنها از قبیل استراتیژی ملی صادرات(NES) ، توانمندسازی اقتصادی زنان – برنامه اولویت ملی (WEE NPP)، انکشاف سکتور خصوصی – برنامه اولویت ملی (PSD NPP)و پالیسی ملی تجارت (NTP) به خوبی در جهت دستیابی به اهداف انکشاف پایدار ها قرار داده است.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان همچنان در نمایشگاه ژینو اشتراک نمود و فعالیت های اتاق زنان و محصولات زنان را با اخذ یک غرفه به نمایش گذاشتند.