You are currently viewing اشتراک اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان در محفل تندیس زنان متشبث شورای زنان متشبث اتاق سارک

اشتراک اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان در محفل تندیس زنان متشبث شورای زنان متشبث اتاق سارک

اتاق تجارت زنان افغانستان د محفل تندیس زنان متشبث شورای زنان متشبث اتاق سارک به تاریخ ۱۱ حوت ۱۳۹۷ در سریلانکا اشتراک نمود. در این محفل آمار تجارت زنان افغانستان ارائه گردید، لباس های دیزاین شده توسط جامه دیزاین، شرکت خانم محسنه ثاقب، به نمایش گذاشته شد، و یکی از فارغین اتاق تجارت زنان افغانستان رباب نواخت. اتاق تجارت زنان افغانستان افتخار داشت تا شاهد لحظه ی اشتراک در این محفل شاهد برنده شدن خانم زرغونه ولی زاده، رئیس شرکت تک تاز باشد. آقای اشرف حیدر، سفیر افغانستان در سریلانکا تندیس خانم ولیزاده را به ایشان تقدیم نمودند.

با اظهار سپاس از رهبری زنان متشبث سریلانکا در شورای زنان متشبث سارک.

#اتحاد_صدای_ما