You are currently viewing اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در پانزدهمین اجلاس جهانی تجارتی تشبثات کوچک و متوسط ایجاد همکاری ها از طریق سلسله ارزش های جهانی

اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در پانزدهمین اجلاس جهانی تجارتی تشبثات کوچک و متوسط ایجاد همکاری ها از طریق سلسله ارزش های جهانی

تاریخ: 28-29 قوس 1397
مکان: هیات ریجنسی، دهلی جدید، هند
خانم سمیرا سرور، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان در پانزدهمین اجلاس جهانی تجارتی تشبثات کوچک و متوسط بتاریخ 28-29 قوس1397 در شهر دهلی جدید، هند اشتراک نمود. این اجلاس یک موقعیت مناسب برای دانستن چگونگی ارزیابی ظرفیت صادرات تولیدات و خدمات تشبثات کوچک و متوسط هند، تشخیص مارکیت های مناسب، ایجاد استراتیژی برای نفوذ به بازار های تجارتی از طریق انجمن های تجارتی، ادارات چندین جانبه، اجماع جهانی تجارتی، و موقعیت های تجارت الکترونیکی بود. ما از سفارت هند اظهار قدردانی می نماییم که اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را در این اجلاس امکان پذیر نمودند.
این برنامه دارای چهار جلسه عمومی بود که موارد ذیل در آن بحث گردید: مشخص نمودن سلسله ارزش های جهانی، پیش بینی رشد و توسعه تشبثات کوچک و متوسط در هند، چگونگی داخل شدن در سلسله ارزش های جهانی از طریق تجارت های الکترونیکی، دیدگاه کشورها در مورد جهانی شدن تشبثات کوچک و متوسط. اولین جلسه عمومی برای دانستن جریان سلسله ارزش های جهانی، الزامات برای تقویت مشارکت جهانی تشبثات کوچک و متوسط و نگاهی به سیر بخش های دیگر جهان که به سلسله ارزش ها به سطح جهان متحد اند تنظیم گردیده بود.
علاوه بر این، اشتراک کنندگان فرصت این را داشتند تا در مورد تجارت الکترونیکی در آینده، فن آوری و نوآوری های مخرب، پرنت نمودن سه بعدی، شبکه بندی چیزها، چگونگی کاربرد هوش مصنوعی در بخش مالی تشبثات کوچک و متوسط ، چطور شورا چین برای ارتقا تجارت بین المللی تشبثات کوچک و متوسط خود را حمایت می نماید تا بخشی از سلسله ارزش های جهانی گردد؟، معلومات حاصل نمایند. صحبت ها و مباحث شامل سخن رانی برای تجارت الکترونیکی بزرگ ” آمازون” که اشتراک کنندگان را در مورد استفاده از تجارت الکترونیکی به حیث مارکیت بالقوه برای تشبثات کوچک و متوسط معلومات ارائه مب نمودند، میگردید. جلسه هم چنان سخنرانی برجسته از گوگل را در بر داشت که ایشان اشتراک کنندگان را در مورد اهمیت فن آوری مخرب و نوآوری که می تواند تشبثات کوچک و متوسط را برای ترقی تجارت هایشان استفاده نمایند، آگاهی دادند. کنفرانس شامل سخنرانی های بزرگ دیگر چون سخنرانی نماینده شرکت HP بود که در آن از اهمیت تکنالوژی های مانند، پرنت سه بعدی برای بلند بردن سطح تشبثات کوچک و متوسط در بخش های مربوطه شان یاد گردید. بر اساس صحبت های آقای احمد تبریز، رئیس گروه رابطه دولت و پالیسی عامه تکنالوژی DELL، تجارت الکترونیکی با کمک در کاهش مصارف ورود و موانع که تشبثات کوچک و متوسط و کمک به کشور ها برای دخیل شدن در تجارت جهانی دارای نقش عمده می باشد.
جلسه همچنان شامل مناظره میان سخنرانان از Vodafone, MYFIND بود و دراین جریان اعلان نمودند که چطور تشبثات کوچک و متوسط می توانند با نفوذ به فن آوری های شبکه بندی چیزها در تقویت زیربنای تجارت شان اثر داشته باشد و همچنان از اهمیت هوش مصنوعی و استفاده از آن برای ایجاد یک فضای مالی امن یاد گردید. در روز دوم، مکان بازاریابی الکترونیکی دولت یک ورکشاپ داشتند که ازآن طریق مکان بازاریابی دولت را به اشتراک کنندگان به حیث یک راه حل مناسب برای تدارکات آنلاین در استفاده عوام از اشیا و خدمات توسط شعبه های دولت ، موسسات و سکتور های شخصی معرفی نمودند. در اخیر، یک صحبت بین المللی با آمازون و جلسه اختتامیه برگزار گردید.