You are currently viewing اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در جلسه مجازی با ریس اتحادیه تجارت ترکمنستان و سفیر ترکمنستان در افغانستان

اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در جلسه مجازی با ریس اتحادیه تجارت ترکمنستان و سفیر ترکمنستان در افغانستان

بتاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۹ اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در جلسه مجازی با ریس اتحادیه تجارت ترکمنستان و سفیر ترکمنستان در افغانستان با حضور نماینده گان فعال سایر اتاق ها اشتراک نمود. این جلسه که توسط فدراسیون اتاق های تجارت برگزار گردیده بود هدف ان تحکیم روابط اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و کشور دوست ترکمنستان بود. به نماینده گی از اتاق تجارت زنان محترمه پرورش اوریاخیل در این جلسه روی یک تعداد مشکلات زنان تجارت پیشه فعال در عرصه صادرات به کشور ترکمنستان بحث نمود. یکی از این مشکلات که از طرف اتاق مطرح گردید بسته بودن راه مرزی برای واردات و صادرت بین این دو کشور بعد از شیوع ویروس کرونا بود، که سبب تقلیل فروشات زنان تجارت پیشه گردیده. در ادامه به این جلسه اتاق تجارت خواهان وصل زنان تجارت پیشه افغانستان با زنان عضو اتحایه تجارت ترکمنستان شدند تا بتوانند در زمینه همکاری های بیشتر با یک دیگر داشته باشند. در اخیر این جلسه نماینده گان کشور ترکمنستان وعده به برگزاری نمایشگاه های انلاین بین این دو کشور نموده و از همکار های بیشتر اطمینان داد.