You are currently viewing اشتراک  اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه ”اولویت های سکتور خصوصی و گفتمان روی چالش های از قبل شناسایی شده“

اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه ”اولویت های سکتور خصوصی و گفتمان روی چالش های از قبل شناسایی شده“

بتاریخ ۱۸ عقرب ۱۳۹۹ اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه ”اولویت های سکتور خصوصی و گفتمان روی چالش های از قبل شناسایی شده“ اشتراک نمود. این جلسه که از طرف دفتر حرکت راه اندازی شده بود. بعد از ارائه پرزنتیشن معرفی خلص چالشهای دریافت شده در گفتمان های سکتور خصوصی و عامه و پرزنتیشن معرفی خلص برنامه ملی اداره اولویت برای انکشاف سکتور خصوصی اشتراک، کننده گان به گروپ ها تقسیم شدند تا روی تعین اولویت ها کار نمایند. اتاق تجارت زنان با سهم فعال شان با سایر اشتراک کننده گان از اتاق ها و پراسیک ۹ مورد را در اولویت قرار دهد تا از طرف سکتور خصوصی در جلسه جنیوا مطرح و مورد توجه دولت و جامه بین ملل قرار گیرد.