You are currently viewing اشتراک اعضای اتاق تجارت زنان در برنامه آموزش تخنیک های ساختن زیورات در چین

اشتراک اعضای اتاق تجارت زنان در برنامه آموزش تخنیک های ساختن زیورات در چین

تاریخ: 5 سنبله- 3 قوس 1397

مکان: کالج فنی تجارت های بین المللی هنان در شهر چانگشا، چین

اتاق تجارت زنان افغانستان چهار تن از اعضای خود را به برنامه آموزشی سه ماهه تخنیک های ساختن زیورات در کالج فنی تجارت های بین المللی هنان در شهر چانگشا، چین فرستاد که از تاریخ 5 سنبله شروع و تا 3 قوس 1397 ادامه دارد. هدف این برنامه ای آموزشی آموزش تخنیک های ساختن زیورات به خانمها و آقایانی که در بخش زیور سازی تجارت دارند می باشد. این برنامه ای آموزشی برای کشور های که در حال توسعه اند از جمله، افغانستان، مالی، و افریقای جنوبی می باشد.

در جریان برنامه سه ماهه آموزش  ساختن زیورات، خانمها و آقایان تجارت پیشه درباره وسایل دستی که عموما برای ساختن زیورات استفاده می شوند، ساختن زیورات نقره یی توسط دست، و تخنیک های ابتدایی ساختن زیورات نقره یی را خواهند آموخت. این برنامه آموزشی، زمینه برقراری ارتباط زنان تجارت پیشه افغان را با تجارت های بین المللی در بخش ساختن زیورات مساعد می سازد.

اتاق تجارت زنان از سفارت چین بابت مساعد ساختن فرصت اشتراک زنان تجارت پیشه افغان در این دوره آموزشی اظهار سپاس نموده و خواستار همکاری های مزید ایشان در آینده نیز می باشد.