You are currently viewing اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت

اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت

تاریخ:  ۲۵ سنبله ۱۳۹۸

مکان:  هوتل بین المللی تجارت

16 تن از بانوان متشبث عضو اتاق تجارت زنان افغانستان- زون غرب که در قسمت مالداری فعالیت دارند از طریق پروژه زنجیره ارزش مالداری موسسه DAI تحت یک برنامه آموزشی که از تاریخ 25 سنبله الی 17 میزان میباشد قرار گرفتند. در این برنامه در زمینه های مختلف مدیریت رهبری مسایل مالی بازاریابی و توسعه کار آفرینی آموزش داده میشود. هدف از این برنامه ظرفیت سازی بانوان متشبث در قسمت مدیریت وتوسعه تجارت میباشد. در ابتدا آقای وحید احدی، مسئول پروژه زنجیره ارزش مالداری در مورد برنامه و توانمند سازی زنان صحبت نمود. سپس محترمه سوسن بهبود زاده، معاون دادخواهی اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب در مورد نقش زنان متشبث در اجتماع صحبت نمود. محترمه آرزو رشد، مسئول بخش جوانان و جندر موسسه DAI در باره نقش زنان در تجارت و رشد اقتصادی بیانات خود را ارائه نمودند. این برنامه به مدت ۱۶ روز برای متشبثین ادامه خواهد داشت.

اشتراک کنندگان سوالات خود را در زمینه چگونگی مستفید شدن از این برنامه پرسیدند و مسئولین به سوالات پاسخ دادند.