You are currently viewing اشتراک در برنامه  بحث و گفتگو توسط فریدریش ایبرت  برای بهبود حالت اقتصادی سکتور خصوصی بعد از کوید-19

اشتراک در برنامه بحث و گفتگو توسط فریدریش ایبرت برای بهبود حالت اقتصادی سکتور خصوصی بعد از کوید-19

بتاریخ ۶ میزان ۱۳۹۹ برنامه بحث و گفتگو برای بهبود  حالت اقتصادی از طرف فریدریش ایبرت برگزار گردید. در این برنامه بحث عمده روی چگونگی بیرون رفت از حالت بحرانب کوید-۱۹) صورت گرفت. این بحث وگفتگو میان  ادارات  های دولتی و سکتورخصوصی برگذار گردیده بود . در این جلسه خانم زهرا زاهد به نماینده گی از دفتر زون جنوب-قندهاراتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ابتدا از فعالیت های اتاق تجارت زنان در جریان قرنطین و در مورد چگونگی مجادله با پیامدهای منفی ویروس کرونا بحث نمودند.