You are currently viewing اشتراک زنان در گلوبل ویلج دوبی

اشتراک زنان در گلوبل ویلج دوبی

تاریخ: ۱۵ سنبله ۱۳۹۷

مکان: دفتر اتاق تجارت زنان

اتاق تجارت زنان افغانستان به تاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۷ جلسه “اشتراک زنان در گلوبل ویلیج” برای نخستین بار را در دفتر اتاق تجارت زنان دایر نمود. در این جلسه مسئولین از بخش زنان در اقتصاد پروموت، مسئول غرفه های افغانستان در گلوبل ویلیج دعوت شده بودند و12 شرکت تجارتی خانمها از جمع اعضای اتاق که علاقمند به اشتراک در گلوبل ویلیج دوبی هستند اشتراک نموده بودند. هدف دایر نمودن این جلسه بحث روی اشتراک زنان افغان در گلوبل ویلیج دوبی که قرار است از ماه عقرب سال روان تا شش ماه آینده برگزار شود بوده است.

یکی از اهداف عمده اتاق تجارت زنان در سال 2018  اشتراک زنان در گلوبل ویلج دوبی است و برای تحقق این هدف اتاق با پروموت زنان در اقتصاد و مسئول غرفه های افغانستان در گلوبل ویلیج ارتباط قایم کرد و این دو نهاد در زمینه اشتراک خانمها و رساندن تولیدات شان به دوبی وعده همکاری سپردند. پروموت زنان در بخش اقتصاد برای اشتراک 8-9 شرکت زنان در گلوبل ویلج توسط کمک مالی کوچک بلاعوض ابراز علاقمندی نموده است. در این جلسه پروموت طریق خانه پری فورم های ثبت نام را به اشتراک کنندگان تشریح نمود. این کمک مالی کوچک  بلاعوض پروموت زنان تجارت پیشه را در پرداخت کرایه غرفه ها کمک خواهد نمود. فورم های ثبت نام به اشتراک کنندگان توضیح گردید تا آمادگی ها جهت اخذ کمک مالی و اشتراک آنها در گلوبل ولج عملا آغاز گردد.

مسئول غرفه های افغانستان، آقای میر خان در مورد گلوبل ولج و اشتراک افغان ها از 10 سال بدینسو در گلوبل ولج معلومات ارایه نمود. آقای میر همکاری های خویش را برای اشتراک زنان تجارت پیشه برای اولین بار در گلوبل ولج اعلام کرد. در اخیر سوال و جواب در بین خانم های تجارت پیشه، مسئولین اتاق تجارت، پروژه پروموت و گلوبل ولج صورت گرفت.