You are currently viewing افتتاح سند اجندای ملی تجارت زنان نقشه راه برای توانمند سازی اقتصادی زنان و تجلیل از چهارمین سالروز تاسیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

افتتاح سند اجندای ملی تجارت زنان نقشه راه برای توانمند سازی اقتصادی زنان و تجلیل از چهارمین سالروز تاسیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان موفقانه کار جمع آوری معلومات، تهیه، ترتیب، چاپ اجندای ملی تجارت زنان را به پایان رساند و با چهارمین سالروز تاسیس اتاق تجارت زنان افتتاح و تجلیل نمود. اجندای ملی تجارت زنان به اشتراک و سخنان افتتاحیه خانم افسانه رحیمی رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان، پیام تصویری جلالتمآب رولا غنی بانوی اول و سخنان جلالتمآب حسینه صافی وزیر امور زنان، محترم جلال الدین سعید مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی، محترمه پلوشه امین مشاورارشد دفتر بانوی اول، محترمه هیلی ارشاد مشاور وزارت صنعت و تجارت آغاز گردید. در این برنامه مهمانان ویژه دیگر هر یک رئیس هیئت مدیره اتاق صنایع و معادن، رئیس اجرایوی مرکز جهانی تجارت، رئیس اجرایوی اتاق تجارت بین المللی، نماینده گان محترم از نهاد های بین المللی، جمعی از زنان تجارت پیشه از کابل و ۱۷ ولایات نیز اشتراک نموده بودند.

در ادامه این برنامه معلومات مفصل از زمان تاسیس اتاق تجارت زنان و دست آورد هایی که در این مدت داشته است توسط محترمه پرورش اوریاخیل ارائه گردید. معلومات در مورد اجندای ملی تجارت زنان که اولین نقشه راه برای توانمند سازی اقتصادی زنان از طریق فراهم آوری شرایط بهتر برای پیشبرد تشبثات و تجارت ها توسط زنان درافغانستان میباشد توسط محترمه سعیده فقیرزاده ارائه گردید.

 به تعقیب معلومات ارائه شده ۳ سند چاپ شده به لسان دری، پشتو و انگلیسی آن توسط مهمانان ویژه قطع نوار و رسما افتتاح گردید. قابل ذکر است برای قدردانی زحمات صادقانه زنانی که به طور داوطلبانه در تهیه این سند همکاری نموده بودند تقدیر نامه ها توزیع گردید. محتویات این سند توسط کارمندان اتاق در پنج زون کشور و ۳۳ ولایت افغانستان به جز از نورستان به همکاری زنان تجارت پیشه   به طور داوطلبانه از طریق برگزاری بحث های گروهی متمرکز و مصاحبه های نیمه ساختاری با زنان تجارت پیشه و یکتعداد مسولین دولتی، غیر دولتی و نماینده های شورای ولایتی جمع آوری گردیده است.

این سند به تمامی مشکلات و راه های حل آن در بخش تجارت زنان متمرکز بوده که در یک فصل عمومی و ۳۳ فصل جداگانه ولایتی  و به سه لسان دری، پشتو و انگلیسی به نشر میرسد. سند اجندای ملی تجارت زنان بعد از نشر به دسترس دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت تا در رسیدن به اهداف، رسیدگی به مشکلات و تطبیق راه های حل آن گامی مثبت برداشته شود.

قابل یادآوری است که سند مذکور دربرگیرنده معلومات احصائیوی درباره ۲۴۷۱ زنان متشبثت رسمی و بیشتر از ۵۴۰۰۰ زنان متشبث غیر رسمی به تفکیت ولایات از بانک معلوماتی ملی اتاق تجارت زنان نیز میباشد. محفل مذکور شامل برنامه افتتاحیه ورکشاپ آموزشی و پلانگذاری با زنان از ۳۳ ولایت میباشد.

همزمان با افتتاح این سند مهم اتاق تجارت زنان از چهارمین سالروز تاسیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با قطع کیک توسط مهمانان ویژه نیز تجلیل نمود. در طی این چهار سال اتاق توانسته است از جایگاه خاصی در میان سایر ادارات و اتاق های دیگر برخوردار گردد که خوشبختانه کسب  این جایگاه خاص و ادامه فعالیت ها با دست آورد های چشمگیری نیز به همراه بوده است. اتاق تجارت زنان برای زنان تجارت پیشه در سراسر کشور سهولت های تجارتی و دست یابی به فرصت های خوب رااز راه های مختلف همچو دادخواهی، وصل نمودن زنان تجارت پیشه به بازارهای داخلی و خارجی به شمول قرارداد های دولتی، بلند بردن سطح ظرفیت و دانش مسلکی تجارت و شناسایی زنان تجارت پیشه افغانستان توسط کشورهای خارجی انجام داده است.  این خوشحالی را اتاق تجارت زنان در جمع از مهمانان ویژه و اعضای محترم این اتاق گرامی داشت.

در ختم روز برنامه آموزشی و پلانگذاری دادخواهی و تطبیق اجندای ملی تجارت زنان در ۳۳ ولایت توسط موسسه سایپ برگزار گردید. در این برنامه ۱۷ تن از زنان ولایتی که در کمیته های دادخواهی نیز فعالیت خواهند نمود اشتراک نموده بودند.