You are currently viewing افتتاح شعبه جدید اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ننگرهار

افتتاح شعبه جدید اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ننگرهار

تاریخ: 6 سنبله 1397

مکان: اتاق تجارت زنان شعبه ننگرهار

خانم منیژه وافق رئیس اتاق تجارت زنان و خانم کوثر رحیمی مسئول ارتباطات اتاق در یک سفر رسمی به ولایت ننگرهار با هیئت مدیره این ولایت  به تاریخ 6 سنبله، 1397 دیدار کردند. هدف اصلی این سفراولا، دیدار با مدیر زون جدید ننگرهار خانم سعدیه عمرخیل و صحبت در مورد مسئولیت ها و وظایف ایشان، ثانیا دیدار با رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار آقای شمس و هم چنان معاون والی ولایت ننگرهار خانم حبیبه کاکر بوده است.

بعد از جلسه معلومات دهی به خانم سعدیه عمرخیل مدیر جدید زون ننگرهار توسط خانم وافق و هیئت مدیره ولایت ننگرهار، خانم وافق رضایت شان را از مقرری ایشان اظهار و تعهد بیشتر شان را به ارزش های اتاق خواستار شدند. چنانچه اعضای اتاق زنان ننگرهار با اعضای اتاق تجارت ننگرهار به توافق رسیده بودند که دو دفتر کاری به اتاق تجارت زنان اختصاص داده می شود، هیئت اتاق زنان با داکتر شمس رئیس اتاق تجارت ننگرهار در این مورد صحبت و از دفاتر در نظر گرفته شده دیدن کردند . خانم وافق از همکاری داکتر شمس اظهار خوشنودی و قدردانی نموده خواستار حمایت های بیشتر ایشان در عرصه حمایت زنان برای آینده شدند.

در دیدار با خانم حبییه کاکر خانم وافق در نخست در مورد چگونگی تاسیس این اتاق دلایل و سابقه کاری ایشان به حیث LEAD ( اتحادیه متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان) صحبت کردند. هم چنان از دست آورد ها و کارکرد های ایشان از زمان تاسیس تا بحال و خدمات ارزنده اتاق به زنان تجارت پیشه به خانم کاکر معلومات داده شد. خانم وافق از عضویت اتاق تجارت خانمها در شورای عالی اقتصادی افغانستان صحبت کرده و گفتند باید در سطح ولایات هم سیت برای خانمها در نظر گرفته شود. این اقدام باعث می شود تا خانمها بتوانند پیشنهادات شان را در ارتباط با تصمیماتی مرتبط به خانمها اظهار کنند و هم چنان وقتی اتاق از برنامه آگهی داشته باشند این می تواند منحیث فرصت برای خانمهای دیگر رسانیده شود.  خانم کاکر از شنیدن پیشرفت ها و کارکرد های اتاق اظهار خوشنودی کرد و وعده کرد که برای پیشرفت خانمهای تجارت پیشه و اتاق تجارت زنان از هیچ  کاری که در توانش باشد دریغ نخواهد کرد.

در اخیر ملاقات، هیئت اتاق زنان ننگرهار یک نمونه کاردستی زنان تجارت پیشه را برای اظهار سپاس از حمایت خانم کاکر به حیث تحفه به ایشان تقدیم نمودند.