You are currently viewing افتتاح مغازه انجمن اجتماعی زنان ترکمن افغانستان

افتتاح مغازه انجمن اجتماعی زنان ترکمن افغانستان

تاریخ و زمان: 26 سنبله 1397 ، 3:00- 2:00 بعد از ظهر

محل: چهارراهی صدارت

انجمن اجتماعی زنان ترکمن افغانستان یکی از اعضای اتاق تجارت زنان به تاریخ 26 سنبله 1397 واقع چهارراهی صدارت مغازه های دایمی شان را افتتاح کردند. سخنان کلیدی توسط خانم عادله راز معین اقتصادی وزارت خارجه، خانم منیژه وافق رئیس اتاق تجارت زنان  افغانستان و خانم مسعوده عمری مشاور بخش اجتماعی و جندر معاون اول رئیس جمهور ارائه گردید.

انجمن اجتماعی زنان ترکمن افغانستان در سال 1383 ایجاد گردیده است. این انجمن توسط یک گروپ از زنان خانم های با سواد و فعال در امور اجتماعی و اقتصادی به منظور رفع مشکلات اقتصادی زنان، بلند بردن سطح دانش و گاهی اقتصادی آنانیکه در ساحات دور افتاده زیست می نمایند ایجاد گردید. تمرکز و هدف این انجمن بیشتر روی خانمهای که در مناطق دور افتاده کار می کنند و از نعمت سواد برخوردار نیستند می باشند. هم چنان این انجمن با فامیل های صنعت کار در قسمت های ترقی مهارت های صنعتی مخصوصا صنعت قالین فعالیت می نمایند. این انجمن در قسمت بازاریابی، رهنمایی برای انکشاف کیفیت صنایع دستی و سر انجام بهبود شرایط اقتصادی زنان کمک می نمایند. محصولات انجمن شامل قالین، گلیم، نمد، لباس، گلدوزی، زیورات ترکمن، مهره انواع سنگ ها و چادر های نخی و ابریشمی می باشد.

بدینوسیله، انجمن ترکمن ها مغازه دایمی شان را افتتاح کردند. خانم عادله راز ضمن تبریکی افتتاح این مغازه، این را یک دست آورد نه تنها برای زنان ترکمن بلکه به تمام افغانستان دانستند. خانم راز افزودند که ما می توانیم برنامه های پیشرفت طویل المدت زنان را داشته باشیم با حمایت شرکت های که توسط زنان رهبری و یا ایجاد گردیده اند. او از اتاق تجارت زنان برای تعهد ایشان به پیشرفت زنان و کارهای موثرشان تقدیر کردند. خانم راز هم چنان گفتند، ” ما به حیث کسانی که در مقامات بلند دولتی هستیم به پیشرفت زنان متعهدیم و زمینه دسترسی به خریداران بین المللی را به ایشان از طریق اشتراک ایشان در کنفرانس های منطقوی و بین المللی مساعد می سازیم.”

خانم وافق نیز افتتاح این مغازه را به خانمهای ترکمن تبریکی  گفته افزودند ما زنان مستفدین اقتصادی نه بلکه فعالین اقتصادی هستند. خانم وافق افزودند که این ارتباطات با خانم های بلند رتبه دولتی است که باعث می شود ما بتوانیم به همچو اهداف دست یابیم. ایشان افزودند، ” این مغازه ها یا نمایشگاه های دایمی کمک می کند که خانم هایی که در اطراف و قریه ها کار می کنند به فروشنده های شهر و همچنان منطقوی و بین المللی دسترسی پیدا کنند”.

در آخر مراسم با قطع نوار توسط خانم وافق و مسئولین انجمن افتتاح گردید.