You are currently viewing انتخابات برای نماینده زنان در اتاق بین المللی تجارت

انتخابات برای نماینده زنان در اتاق بین المللی تجارت

تاریخ: 16 جدی 1397

مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

انتخابات برای نماینده زنان در اتاق بین المللی تجارت به تاریخ 16 جدی 1397 در اتاق تجارت زنان افغانستان صورت گرفت. در آغاز، خانم منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت زنان افغانستان همه را خودش آمدید گفتند و متعاقبا اشتراک کنندگان خود را معرفی نمودند. بعدا، خانم وافق شرایط تعین شده برای کاندیداتوری هیئت اتاق تجارت بین المللی را تشریح نمودند و از اشتراک کنندگان خواستند تا مطابق به شرایط خود را ارزیابی نموده و بعد از آن خود را برای هیئت اتاق بین المللی تجارت کاندید نمایند. دو نفر از اتاق تجارت زنان می توانستند از اتاق تجارت زنان انتخاب شودند عضویت اتاق بین المللی تجارت را بگیرند.  6خانم خودشان را برای هیئت اتاق تجارت بین المللی کاندید نمودند.

نخستین کاندید خانم منیژه وافق بودند. خانم وافق رئیس و یکی از موسسین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان است. وی 15 سال در بخش توانمند سازی زنان و برابری جنسیتی فعالیت نموده است. ایشان نماینده فعال زنان افغان در نشست های بین المللی و اتاق تجارت بین المللی هستند. خانم وافق از آغاز اتاق تجارت زنان افغانستان رهبری این نهاد را به دوش داشتند و موفقانه این مسئولیت را به پیش برده اند.

دومین کاندید خانم زحل اتمر، رئیس فابریکه بازیافت گل مرسل بودند. وی خودش را برای هیئت اتاق تجارت بین المللی کاندید نموده است چون وی رئیس فابریکه گل مرسل است، وی در بخش اشتغالزایی خیلی موفق بوده است، به زبان انکلیسی بلدیت کامل دارد، و وی هر دو کمپنی خود را ( فابریکه بازیافت گل مرسل و شرکت لوژیستیکی) را بخوبی رهبری نماید.

کاندید بعدی خانم ناجیه روفی بودند. وی دلایل کاندید نمودن خود را قرار ذیل بیان می نماید: وی رئیس کمپنی دیجیتل ناجیه روفی است، وی از مسائل مربوط زنان به حد کافی آگاه است، وی یک پروژه ملی را رهبری می نماید، و وی شرکت خود را برای 13 سال رهبری نموده است.

خانم لطیفه مجیدی چهارمین کاندید هیئت اتاق تجارت بین المللی بودند. وی دو سند ماستری در رشته های مدیریت عامه و روابط بین الملل دارد. وی به زبان انگلیسی بلدیت کامل دارد و با زنان برای توانمند سازی شان برای چندین سال کار نموده است. وی دارای تجربه غنی تجارت می باشد و ارتباطات قوی بین المللی دارد.

خانم افسانه رحیمی، رئیس خدمات رسانه یی شیار پنجمین کاندید بودند. وی رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان افغانستان است. وی یک نماینده فعال اتاق تجارت زنان افغانستان در کنفرانس های بین المللی بوده است  و ایشان رئیس شرکت خدمات رسانه یی شیار اند که خدمات رسانه یی را در کشور عرضه می نمایند.

و خانم هوسی اندر آخرین کاندید هیئت اتاق تجارت بین المللی بودند. وی عضو پیشین اتاق تجارت بین المللی بوده است و برای 17 سال عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان بوده است. ایشان نقش مهمی در طرح قانون کار و نقش سکتور های خصوصی در آن داشته اند.

بعد از اینکه همه کاندیدان در مورد دلایل کاندیداتوری شان صحبت نمودند، همه اشتراک کنندگان برای کاندیدان دلخواهشان رای دادند. در نتیجه، خانم منیژه وافق و خانم افسانه رحیمی با بیشترین آرا به حیث نمایندگان زنان در اتاق تجارت بین المللی انتخاب گردیدند.