فورم و شرایط کاندیداتوری

قابل توجه خانم های تجارت پیشه که علاقمند کاندیداتوری هیئت رهبری اتاق تجارت زنان مرکزی میباشند
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان خرسند است که دومین دور انتخابات هئیت مدیره خویش را عنقریب برگزار مینماید که این موضوع را با شما خانم های تجارت پیشه نیز در جریان میگذارد تا خانم های که علاقه مند هستند خود را در هئيت مدیره امسال ۲۰۱۹ کاندید نمایند. بنأ الی ٨ جولای ۲۰۱۹ مهلت دارید تا خود را کاندید نمائید که برای کاندید نمودن ابتدا شرایط کاندیداتوری هئيت مدیره و فورم را خانه پری نمایند

لذا از تمامی خانم های محترم که عضویت شان با اتاق تجارت زنان تمام شده است خواهشمندیم تا جهت تمدید نمودن عضویت شان به اتاق تجارت زنان مراجعه نموده و خانم های که عضویت اتاق تجارت زنان را ندارند ابتدا آنها باید عضویت اخذ نمایند تا در پروسه کاندیداتوری شامل گردند

فورم كانديد نمودن و شرايط كانديدن نمودن را از اتاق تجارت و صنايع زنان بدست اوريد.info@awcci.af, 0706323379