مهم های جون

اخبار مهم ماه
 • ادامه کار های کمیته دادخواهی  برای تطبیق اجندای ملی تجارت زنان
 • جلسه با  بانوی اول کشور
 • جلسات آگاهی و ثبت زنان تجارت پیشه در سیستم الکترونیکی تدارکات ملی 
 • کار بالای ستندرد سازی بین المللی علامت تجارتی ساخت زنان افغان و پروسه تصدیق آن
 • همکاری ، همآهنگی و بررسی آماده گی ها برای شورای عالی اتاق های تجارت و صنایع زنان
 • تاسیس مرکز آموزش خیاطی و دیزاین لباس به منظور ظرفیت سازی مسلکی زنان
 • معیاری سازی بسته بندی محصولات تولیدی زنان راهی به سوی افزایش صادرات
 • تلاش ها جهت بازاریابی و افزایش فروشات محصولات بانوان به همکاری رسانه های پیشتاز
 • برنامه آموزشی جندر و کارآفرینی برای شرکت ها
 • سرمایه گذاری برای متشبین  زن که در ایجاد مکاتب خصوصی فکر میکنند
 • افتتاح مرکز خدمات واحد در ننګرهار

مهم های می

خبار مهم ماه

 • ارائه سند اجندای ملی تجارت زنان به شرکای کاری اتاق تجارت
 • امضاء  تعهد نامه همکاری با سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان
 • رشد و توسعه گروپهای تولیدی زنان  در ولسوالی ها
 • برگزاری نمایشگاه عید بازار
 • رشد و توسعه تجارت زراعتی زنان
 • تهیه پلان عمل برای پارک صنعتی زنان
 • ایجاد هماهنگی با دفتر کوردید
 

مهم های آپریل

اخبار مهم ماه

 • آغاز برنامه منتورشیپ در کابل و ولایات
 • معیار سازی و ثبت علامت تجارتی ساخت زنان افغان به سطح بین المللی
 • افتتاح نمایشگاه بهار بازار
 • تبادل افکارتجارتی
 • بازاریابی برای محصولات زنان و ایجاد مارکیت های تجارتی
 • ایجاد هماهنگی با ریاست امور زنان و سازمان جهانی کار
 • جلسه هماهنگی با ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ
 • برگزاری برنامه های آموزشی از جانب دفتر ساحوی امپ
 • بلند بردن سطح ظرفیت زنان تجارت پیشه

مهم های مارچ

اخبار مهم ماه

 • تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کابل و ولایات
 • افتتاح سند اجندای ملی تجارت زنان
 • تجلیل از چهارمین سالگرد تاسیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
 • برنامه آموزشی دسترسی به منابع مالی غضنفر بانک در زون شمال و جنوب
 • ایجاد و استحکام روابط اتاق تجارت زنان با کشور دوست ترکیه
 • بسته بندی معیاری تولیدات جهت بازاریابی بهتر و رقابت در مارکیت های داخلی و خارجی
 • جلسات متعدد با سرکنسولی کشور های دوست ازبکستان و ترکیه
 • برگزاری نمایشگاه های متعدد به پیشواز فصل بهار در کابل و ولایات

مهم های فبوری

اخبار مهم ماه
 • وصل زنان تجارت پیشه افغانستان با کشور های اروپایی
 • استحکام روابط میان اتاق تجارت زنان و فدراسیون اتاقها
 • تلاش های اتاق تجارت زنان برای شامل ساختن نه تنها زنان تجارت پیشه بلکه تمام سکتور خصوصی در پروسه ها و گفتمان های صلح
 • برنامه آموزشی دسترسی به منابع مالی غضنفر بانک در کابل و چهار زون
 • ملاقات سرپرست سرکنسل آلمان و ایران با اتاق تجارت زنان زون شمال
 • سیر علمی شاگردان OHW از شرکتهای زنان تجارت پیشه زون شرق ننگرهار
 • بازاریابی برای محصولات بانوان متشبث با همکاری ریاست حکومتداری شهری
 • امضاء تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب و موسسه ودان

مهم های جنوری

اخبار مهم ماه:
 • عقد قرارداد تهیه یونیفورم زمستانی، بهاری و تابستانی شرکت برشنا برای اتحادیه البسه زنان اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان
 • برنامه آگاهی دهی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مورد قانون حکمیت برای زنان تجارت پیشه
 • ویدیو کنفرانس فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری میان افغانستان و هندوستان
 • امضای تفاهم نامه های همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان‌‌، اداره تدارکات ملی، دفتر کوردید، غضنفربانک و مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان
 • وصل شدن اعضای اتاق زنان با محل مجازی شبکه سازی و خرید و فروش شبکه CONNECTS