رهنمای علامت تجارتی ساخت زنان افغان

اقدام لیبل نمودن علامت تجاری “ساخت زنان افغان” بر روی تولیدات زنان افغانستان، زمینه فعالیت و رشد را برای زنان تجارت پیشه افغان که در آغاز تجارت با فشار های اجتماعی و تابو های فرهنگی رو به رو میشوند، مساعد میسازد. این مفکوره ابتداء توسط زنان متشبث که خواهان صادرات بودند پیشنهاد گردید و بعد شامل پلان عملکرد توسعه تشبثات کوچک و متوسط وزارت صنعت و تجارت در سال توسط ریس جمهور داکتر اشرف غنی در کنفرانس افتتاحیه برنامه پروموت ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۴ نیز توسط ریس جمهور منحیث ۲۰۱۶ منحیث یک طرح پیشکش گردید و در کنفرانس بروکسل در سال یک کار عملی و اساسی و همکاری جهت صادارت و بازاریابی برای تولیدات زنان افغان پیشنهاد گردید. بالاخره در برنامه با اولویت ملی توانمندسازی اقتصادی زنان تحت جز ششم آن “صنایع خلاق” شامل گردید.

فورم درخواستی علامت تجارتی ساخت زنان افغان

برای درخواست فورم علامت تجارتی ساخت زنان افغان لطف نموده دکمه زیر را کلیک نماید و بعد از خانه پری آن به ایمل info@awcci.af ارسال نمایید.