You are currently viewing اولین برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” توسط اتاق تجارت زنان افغانستان در پوهنتون کاردان

اولین برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” توسط اتاق تجارت زنان افغانستان در پوهنتون کاردان

تاریخ: 12 حمل 1398

مکان: شعبه ماستری پوهنتون کاردان

اتاق تجارت زنان اولین برنامه کمپاین “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” را به تاریخ ۱۲ حمل ۱۳۹۸ در شعبه ماستری پوهنتون کاردان با حضور هیئت رهبری اتاق تجارت زنان افغانستان برگزار نمود. اشتراک کنندگان این برنامه محصلین و فارغین قشر اناث پوهنتون کاردان بودند. این برنامه حاوی تلاوت قرآن عظیم الشان، معرفی کوتاہ اتاق، دست آوردھا و کمپاین متذکرہ، سمینار روی تشبث و تجارت، تمرینات تشبث، گفتمان سه زن تجارت پیشه موفق، سوال و جواب میان زنان تجارت پیشه و محصلین، و در اخیر فرصت شبکه سازی میان محصلین و زنان تجارت پیشہ، و بازدید و خریداری از نمایشگاہ تولیدات زنان بود.
اهداف برگزاری این برنامه در پوهنتون ها برای محصلین طبقه ی اناث قرار ذیل اند:
1. آگاه ساختن نسل جوان قشر اناث از پیشرفت های جدید در بخش تجارت افغانستان
2. تشویق نسل جوان قشر اناث برای دیدن کارآفرینی بحیث یک گزینه برای انتخاب، نه کار کردن برای دیگران
3. برای مطمئن ساختن آنان از وجود شبکه زنان بحیث یک سیستم حمایتی برای شان
4. مساعد ساختن فرصت شنیدن در مورد تجارب اولیه زنان تجارت پیشه
برنامه با تلاوت آیاتی چند از قرآن عظیم الشان آغاز گردید و متعاقبا خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان در مورد اتاق زنان، دست آورد ھای اتاق و کمپاین متذکرہ سخرانی نمودند. ایشان از حضور محصلین در برنامه اظهار خوشنودی نمودند و افزودند که این برنامه میتواند آغاز یک ابتکار در زندگی شان باشد. در ادامه، خانم پرورش اوریاخیل، رئیس خدمات انکشاف تجارتی اتاق تجارت زنان، سمیناری را در مورد تشبث و تجارت ارائه نمودند و به تعقیب سمینار تمرینات تشبث را با محصلین انجام دادند.
در بخش گفتمان خانم زحل اتمر، رئیس شرکت بازیافت گل مرسل؛ خانم محسنه ثاقب، رئیس جامه دیزاین و خانم فخریه ممتاز ابراهیمی، رئیس خدمات ممتاز هاست با اشتراک کنندگان از تجارب در مسیر تجارت شان صحبت نمودند. در اخیر برنامه، پوھنتون کاردان یک تقدیر نامه را به رھبری اتاق برای توانمندسازی اقتصادی زنان ارایہ نمود. قابل تذکر است که نمایشگاه کوچک از تولیدات در سکتور های مواد غذایی، لباس، زیورات و صنایع دستی دایر گردید و محصلین و دیگر اشتراگ کنندگان از این نمایشگاه دیدن و خریداری نمودند.
با تشکر از رهبری پوهنتون کاردان برای همکاری ایشان در دایر نمودن برنامه در این پوهنتون.
تشکر از تمویل کننده پیشگام اتاق تجارت زنان، بانک بین المللی افغانستان در سال 2019

#حضور_بیشتر_زنان_افغان_در_تجارت
#خریداری_از_تجارت_های_زنان_افغان