You are currently viewing ایجاد بازار زنان در بلخ

ایجاد بازار زنان در بلخ

تاریخ: 17 میزان سال 1397

مکان: اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ

کمیته زنان برای زنان یکی دیگر از ابتکارات اتاق تجارت زنان بلخ است که با همکاری دفتر SEDEP-GIZ ایجاد گردیده است. این کمیته به تاریخ 17 میزان 1397 جلسه ای را در رابطه به برگزاری بازار زنان دایر نمود. در این جلسه تمام اعضای کمیته شرکت نمودند. در نتیجه مباحث میان اعضای کمیته، این کمیته یک بازار سه روزه را در ماه عقرب در بازار رابعه بلخی ترتیب خواهند نمود. تمام هزینه و همکاری لازم مالی  این بازار سه روزه از طریق حمایت کننده گان تمویل خواهد شد و در خواست نامه و بودیجه بندی آن از طرف اتاق تجارت زنان بلخ ترتیب داده خواهد شد. این کمیته در نظر دارد که بیشتر از 40 غرفه هم از تولیدات زنان و مردان متشبث ولایت بلخ در این بازار سه روزه به نمایش  گذاشته شود تا متشبثین ولایت بلخ فرصت خوبی برای بازاریابی، جلب خریداران، ارتباطات تجارتی و بهبود تولیدات تجارت خود داشته باشند. بازار رابعه بلخی به هدف معرفی بیشتر به مردم و مورد توجه بیشتر نهاد های مسئول قرار گرفتن، برای بازار زنان انتخاب گردیده است. برای برگزاری این بازار زنان، اعضای کمیته با خانم شهلا حدید، رئیس امور زنان ولایت بلخ و آقای محمد اسحاق رهگذر، والی ولایت بلخ ملاقات نمودند. ایشان از این اقدام کمیته اظهار قدردانی نموده و به این کمیته وعده همکاری نمودند.