You are currently viewing ایجاد هماهنگی میان ادارات ذیربط برای توانمندی اقتصادی زنان ز طریق مارکیت های زنانه مرکز و ولایات

ایجاد هماهنگی میان ادارات ذیربط برای توانمندی اقتصادی زنان ز طریق مارکیت های زنانه مرکز و ولایات

  • Post author:
  • Post category:اخبار

 

محل: اتاق کنفرانس ها وزارت امور زنان

این جلسه تحت ریاست الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان در تالار کنفرانس ها این وزارت برگزار گردید. در این جلسه خانم منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با جمع اشتراک کنندگان از نهاد های داخلی و بین المللی اشتراک داشتند. اشتراک کننده گان از نهاد های چون زردوزی، زنان برای زنان افغان، زنان برای زنان بین الملل (WFWI)  و UNDP بعد از معرفی کارکرد نهاد های شان، بالای مکانیزم های موجود در ادارات شان بحث کردند. موضوع مهم اجندا بحث روی ایجاد هماهنگی میان ادارات ذیربط برای توانمندی اقتصادی زنان از طریق مارکیت های زنانه مرکز و ولایات بود. مشکل عمده زنان که در عرصه صنایع دستی فعالیت دارند نبود مارکیت یا بازار برای فروش تولیدات شان میباشد. ارگان های دخیل در این مورد نظریات و امکانات خود را شریک ساختند.

جلسه فیصله نمود تا در عرصه تبلیغات و بازاریابی فروش تولیدات زنان توجه صورت گیرد و دونر ها بودیجه لازم را در اختیار شان قرار دهد. دوم نمایشگاه ها بشکل رقابتی بین ولایات تدویر شود تا از این طریق خانم ها به تولیدات یک دیگر آشنایی پیدا کند. ریاست امور زنان و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با هم آهنگی یکدیگر یک روز را برای بازار زنان تعین و در اختیار شان قرار دهد.  تفاهنمامه ثالث امضاء شود بین وزارت امور زنان، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و نهاد زردوزی که در این تفاهمنامه فعالیت های هر نهاد مشخص شود که در کدام قسمت کی همکاری کرده میتواند. موقعیت های شان واضح شود اتاق تجارت زمینه تبلیغات و به راه اندازی نمایشگاه ها دارد و وزارت تسهیل کننده و نظارت کننده باشد.