ایستگاه آموزشی انلاین اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان

ایستگاه آموزشی آنلاین اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان یک سلسله کورس های مرتبط به تجارت را به لسان های دری و پشتو دارا است. مواد آموزشی توسط سازمان بین المللی تجارت و اتاق زنان به کمک مالی اتحادیه اروپا رایگان به دسترس شما مردم افغانستان جهت افزایش ظرفیت کشور برای انجام تجارت بین المللی، قرار میگیرد.