You are currently viewing بازار بانوان بلخ

بازار بانوان بلخ

تاریخ: 13 الی 17 عقرب 1397

مکان: مارکیت رابعه بلخی، ولایت بلخ

بازار بانوان بلخ به مدت سه روز از طرف انجمن 10 نفری زنان برای زنان ولایت بلخ به شمول خانم شکیبا شکیب، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان بلخ، خانم تمنا فریور، آمر زون شمال اتاق تجارت زنان بلخ به همکاری اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ و کمک مالی دفتر SEDEP-GIZ  در بلخ دایر گردید. در این نمایشگاه 38 غرفه از تولیدات خانم های متشبث بلخ و سمنگان جابجا گردید. هدف از ایجاد این نمایشگاه معرفی تولیدات زنان تجارت پیشه و صنعت کار ولایت بلخ به مردم بود که می تواند تاثیر بسزایی در توسعه تجارت هایشان داشته باشد.

در افتتاح این نمایشگاه آقای شجاع الدین، معاون مقام ولایت بلخ، خانم ناجیه مفید رحمتی، نماینده دفتر سدیپ جی ای زید، خانم شکیبا شکیب، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان بلخ، آقای غلام سخی، نماینده ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ، آقای نصیر قاسمی، آمر اجرائیه اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ  و دیگر نمایندگان ادارات دولتی و سکتورهای خصوصی ولایت بلخ اشتراک نمودند. برای سهولت هر چی بیشتر بازدید کننده گان این نمایشگاه سه روزه، سه سرویس مسافر بری موظف به انتقال رایگان آنها از اطراف روضه شریف تا مارکیت رابعه بلخی بودند. در این نمایشگاه از سکتورهای صنعت، زراعت، غذا، تولید و پروسس، انجمن های تولیدی و خدماتی و یک غرفه از سکتور ساختمان سازی حضور داشتند.

بنابر درخواست یک تعداد اشتراک کنندگان، این بازار به مدت دو روز دیگر، 16 و 17 عقرب 1397 نیز تمدید یافت و بازدید کننده گان دو روز دیگر فرصت داشتند تا از این بازار دیدن نمودند. قابل یاد آوری است که غرفه داران این بازار فروشات خوبی داشتند و توانستند مشتریان بیشتری را به خود جلب نمایند. در اخیر بازار، اشتراک کنندگان پیشنهاد نمودند تا چنین بازار ها برای بانوان بلخ و دیگر ولایات زون شمال بصورت متواتر ایجاد گردد.

اتاق تجارت زنان بلخ تصمیم دارد تا این بازار را سالانه با همکاری دفتر جی ای زید-سدیپ در ولایت بلخ برگزار نماید.