با ما بپیوندید

از آغاز ساختار اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان دیپارتمنت عضویت تحت دیپارتمنت انکشاف خدمات تجارتی تشکیل گردید، به عنوان مهم ترین دیپارتمنت که متشکل از فعالیت های اقتصادی خدمات برای زنان متشبث است.

دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی ملی و معرفی به برنامه ها، نمایشگاه های داخلی

دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی، معرفی به برنامه های ملی و ملاقات با مقامات دولتی، نمایشگاه های داخلی

دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی، معرفی به برنامه های ملی و بین المللی و ملاقات با مقامات بلند پایه نهاد های دولتی، تبلغات از طریق صفحات اتاق، نمایشگاه های خارجی

دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی، پشنهاد به پروگرامها، ملاقات با مقامات بلند پایه نهاد های ملی و بین المللی تبلغات از طریق صفحات اتاق، نمایشگاه های خارجی

دریافت آگاهی، برنامه های آموزشی، پشنهاد ویژه به برنامه های ملی و بین المللی و ملاقات با رهبران سازمان های ملی و بین المللی، تبلغات از طریق صفحات اتاق، نمایشگاه های خارجی

  • برنامه های آگاهی دهی راجع به قوانین تجارتی، پالیسی های تجارتی، مقررات و طرزالعمل های تجارتی
  • انعکاس دادن نگرانیهای زنان متشبث به نهاد های دولتی و غیر دولتی
  • معرفی تجارت زنان متشبثین به نهاد های ملی و بین المللی
  • ارتباط دادن تجارت زنان متشبث به بازار