You are currently viewing برنامه آموزشی موجودیت جندر در چرخه مدیریت پروژه

برنامه آموزشی موجودیت جندر در چرخه مدیریت پروژه

به نماینده گی از اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون شمال- دفتر بلخ دو تن از خانم ها در برنامه موجودیت جندر در چرخه مدیریت پروژه از سوی دفتر ساحوی UNOPS در شهر مزار شریف  به تاریخ 1 و 2 عقرب سال 1398 برگزار شده بود اشتراک کردند. اهداف این ورکشاپ: انکشاف دانش اشتراک کننده گان در نظر گیری موجودیت جندر در چرخه مدیریت پروژه، تقویت دانش موجودیت جندر در مفهوم چرخه مدیریت پروژه برای انکشاف پایدار و تجهیز کردن با ابزار و میتود ها برای ارزیابی موضوعات مرتبط به جندر در انکشاف سازمان ها بود. در این ورکشاپ نزیک به 25 نفر مدیران میان رتبه از نهاد های بین المللی و سکتور خصوصی اشتراک کرده بودند.

تشکر از دفتر UNOPS و سفارت سویدن برای انکشاف برابری جنسیتی در تمام امورات زنده گی