You are currently viewing برنامه آموزش نحوه برگزاری محافل برای خانم های تجارت پیشه ولایت بلخ

برنامه آموزش نحوه برگزاری محافل برای خانم های تجارت پیشه ولایت بلخ

تاریخ: 2 -3 میزان ۱۳۹۷

مکان: سالون کنفرانس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ

دفتر بلخ اتاق تجارت و صنایع زنان فغانستان به همکاری دفتر- GIZ SEDEP و اتحادیه زنان بلخ برنامه آموزشی “نحوه برگزاری محافل رسمی” را برای 10 تن از خانم های تجارت پیشه ولایت بلخ برگزار کرد. در این برنامه خانم های متشبث بلخ طی یک آموزش دو روزه در رابطه به روند ترتیب برنامه های رسمی، نمایشگاه ها و  دایر نمودن پروگرام برای روز های خاص ملی و بین المللی، آموزش دیدند. در ختم این آموزش خانم های متذکره تحت رهبری اتاق زنان بلخ و اتحادیه زنان بلخ کمیته بانوان برای بانوان را تشکیل دادند. نظام تشکیلاتی این کمیته به این ترتیب است:

  1. خانم دیانا هاشمیزاده، رئیس کمیته
  2. خانم شکیبا شکیب، خانم سیما هاشمی، و خانم شکریه فیض، مسئولین هماهنگی و ارتباطات
  3. خانم محبوبه زمانی، خانم کوکبه صالحی، و خانم تمنا فریور مسئولین مالی و اداری
  4. خانم سیما هاشمی، خانم ماری شفق، مسئولین تدارکات
  5. خانم آمنه رحیمی، خانم دیانا هاشمیزاده و خانم تمنا فریور تیم بازاریابی.

این کمیته در آغاز فعالیت ایشان قصد دارد که نمایشگاه و بازار دایمی زنان را برای سهولت و افزایش فروشات زنان متشبث بلخ، دایر نماید.

قابل یاد آوری است که از دفتر محترم-GIZ  SEDEP بابت هزینه و برگزاری این آموزش سپاس گذاری نمائیم.