برنامه افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در عرصه تجارت 34 ولایت

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان به  اساس جز فعالیت های دادخواهی خویش برای زنان متشبث و تجارت پیشه، برنامه افتتاحیه تدوین اجندای ملی تجارت زنان را به روز یکشنبه مورخ ۱۵ سرطان، ۱۳۹۹ به ساعت۹:۰۰ بجه صبح از طریق نرم افزار زوم برگزار نمود.

در این برنامه افتتاحیه جلالتماب رولا (بی بی گل) غنی، بانوي اول کشورمحترمه حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان، محترم ملکیار سرپرست وزارت تجارت، خانم افسانه رحیمی رئیس هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان ، آقای محمد نصیب رئیس دفتر سایپ در افغانستان وخانم منیژه وافق رئیس ، اتاق تجارت زنان ، وبیشتر از۵۰ زن تجارت پیشه از بیشتر از۲۰ ولایت افغانستان حضور داشتند.