You are currently viewing برنامه اموزشی به همکاری اداره تدارکارت ملی برای زنان تجارت پیشه

برنامه اموزشی به همکاری اداره تدارکارت ملی برای زنان تجارت پیشه

اتاق تجارت و صنایع زنان افغاانستان به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۹ برنامه اموزشی را با همکاری اداره تدارکارت ملی برگزار نمود. در این برنامه ۱۵ خانم تجارت پیشه دارنده تجارت های مختلف اشتراک نمودند. همکاران تدارکات ملی چگونگی ثبت شرکت ها را به شکل مفصل و به شکل عملی برای این خانم ها اموزش دادند. بر علاوه این همکاران اداره تدارکات ملی توانستند که معلومات لازم را در مورد E-tendering ارائه نمایند. در این برنامه اموزشی ازفواید ثبت شرکت ها در وبسایت رسمی اداره تدارکات ملی بحث صورت گرفته و از شفافیت پروسه دواطلبی قراردادهای دولتی اطمینان داده شد. در  اخیر خانم های متشبث ایمیل های رسمی شان را با همکاران اداره تدارکات ملی شریک ساختند تا بتوانند واسناد اموزنده تدارکات ملی برای تجاران ملی را به دست بیاورند.