You are currently viewing برنامه انلاین موثر و دوستانه  بین التجارتی با کشور دوست و همسایه هندوستان

برنامه انلاین موثر و دوستانه بین التجارتی با کشور دوست و همسایه هندوستان

  • Post author:
  • Post category:اخبار

بتاریخ ۶ عقرب سال ۱۳۹۹ اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برنامه بین التجارتی را با اتاق گروهی تجارتی هندوستان  (Indian Business Group – IBG Chamber  ) برگذار نمود. اتاق گروهی تجارتی هندوستان یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی بوده که شامل تمام سکتور های تجارتی میباشد و دارای ۸۰۰۰۰ عضو بوده که ۳۰۰۰ عضومستقیم در این نهاد فعال اند. برنامه دوستانه مذکور با اشتراک ۲۹ تن ازاعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و بیشتر از ۲۰ تن ازاعضایی اتاق گروهی تجارتی هندوستان برای ایجاد راوبط بهتر بین کشور افغانستان و کشور هندوستان برگرذار گردید. در این جلسه اشتراک کننده گان تجارت های شان را به معرفی گرفته و توانستد که صحبت های مستقم در مورد فرصت های تجاری و چالش های تجارتی داشته باشند. در اخیر این جلسه محترمه سعیده فقیرزاده ریس مرکز منابع تجارتی زنان پیشنهاد به ایجاد گروپ مشترک واتسپ برای وصل کردن اعضایی این دونهاد ، و برگرزاری نمایشگاه های انلاین تجارتی بین دو کشور نمود، که مورد استقبال گرم گروه تجاری کشور دوست هند قرار گرفت.