You are currently viewing برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با موسسه تحصیلات عالی تاج در بلخ

برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با موسسه تحصیلات عالی تاج در بلخ

تاریخ: 15 ثور 1398

مکان: موسسه تحصیلات عالی تاج

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون شمال برای تشویق نسل جوان به فعالیت های تجارتی، برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” و کمپاین خریداری از تجارت های زنان افغان را با همکاری موسسه تحصیلات عالی تاج به تاریخ 15 ثور 1398 برای بیشتر از 25 دانشجوی اناث دانشکده اقتصاد این انستیتوت برای یک روز دایر نمود. این برنامه از ساعت 9 صبح  با میزبانی بانو نجمه عابد، عضو اتاق تجارت زنان افغانستان آغاز و الی ساعت 11:30 قبل از ظهر ادامه یافت.

در بخش نخست برنامه، بانو تمنا فریور، آمر زون شمال اتاق تجارت زنان برنامه را با معرفی فرصت های تجارتی برای زنان کشور و پیشرفت های اخیر در بخش تجارت کشور آغاز نمود. به تعقیب آن بانو فریور برنامه را بصورت رسمی آغاز نمود. این برنامه حاوی؛ اهداف برنامه، تأثیر تشبث بر زندگی، تفاوت بین متشبث و کارمند، خصویات یک فرد متشبث، تشکیل و خصوصیات یک تیم خوب برای آغاز یک تشبث، آغاز با یک مفکوره، نوشتن پلان تجارتی ، منابع الهام بخش، مواردی که باید در نوشتن پلان تجارتی در نظر داشته باشند و بخشهای اصلی پلان تجارتی بود. در لابلای این برنامه اشتراک کننده ها تمرینات تشبث را نیز انجام دادند.

آموختن از تجارب زنان تجارت پیشه و شبکه سازی یکی از بخش های الهام دهنده و تشویق کننده این برنامه برای محصلین بود. در بخش گفتمان این برنامه، سخنرانان چون خانم دیانا هاشم زاده، رئیس شرکت مرغداری درخشان بلخ و بانو یلدا بری، مسئول شرکت خدماتی بری سریچ پت از جمله اعضای اتاق تجارت زنان بلخ حضور داشتند. سخنرانان این پنل در رابطه به کار و بار خود و تجارب شان از تجارت صحبت نمودند و در اخیر یک بحث آزاد سوال و جواب با اشتراک کننده گان نیز داشتند.

لازم به ذکر است که یک نمایشگاه کوچک تحت نام “خریداری از تجارت های زنان افغان” از ساعت08:30 صبح الی 12:00 چاشت در صحن این انستیتیوت ادامه داشت تا برای عموم محصلین و اساتید قابل دسترس باشد. در این نمایشدانگاه کوچک شش تجارت زنان از اعضای اتاق تجارت زنان افغانستان در شمال که شامل سکتور جواهرات، صنایع دستی، هنر و کار آفرینی و زراعت می شد، حضور داشتند.

اتاق تجارت زنان در زون شمال از همکاری موسسه تحصیلات عالی تاج در تنظیم این برنامه اظهار قدردانی می نماید.

#خریداری_از_تجارت های_زنان_افغان

#حضور_بیشتر_زنان_افغان_در_تجارت