You are currently viewing برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با تجارت های غیر رسمی

برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با تجارت های غیر رسمی

تاریخ: ۱۴ حمل ۱۳۹۸

مکان: اتاق تجارت زنان افغانستان

برنامه ” حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” به همکاری برنامه انکشاف روستایی توانمند سازی اقتصادی زنان(WEE-RDP)، وزارت احیا و انکشاف دهات برای زنان تجارت پیشه از ولایات و قریه جات مختلف افغانستان توسط اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تاریخ ۱۴ حمل ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان دایر گردید.

در برنامه، آقای شریف اختر و خانم سجیه سروری از برنامه انکشاف روستایی توانمندسازی اقتصادی زنان، وزارت احیا و انکشاف دهات، خانم پرورش اوریاخیل، رئیس خدمات انکشاف تجارتی اتاق تجارت زنان، خانم سونا محمودی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت زنان، خانم ثریا صیفی و خانم آتنا هاشمی، اعضای ارشد اتاق تجارت زنان و به تعداد ۱۲ زن تجارت پیشه از ولایت پروان و ولسوالی بگرام در این برنامه اشتراک نموده بودند.

خانم اوریاخیل برنامه را آغاز نموده و حضور زنان تجارت پیشه را خوشامدید گفتند. بعد از معرفی مختصر اشتراک کنندگان، آقای اختر از اتاق تجارت زنان برای دایر نمودن این برنامه اظهار سپاس و قدردانی نمودند و افزودند: “برنامه انکشاف روستایی توانمندسازی اقتصادی زنان ۹ سال است که فعالیت مینماید و در این مدت توانسته است ولایات که زنان در آن فعالیت اقتصادی دارند را از ۵ ولایت به ۳۴ ولایت برساند. قابل ذکر است که اتاق تجارت زنان با وجود اینکه فقط دو سال میشود که آغاز به فعالیت نموده، توانسته است موثریت بسزایی در عرصه اقتصاد و تجارت زنان افغان داشته باشند”.

سپس، خانم اوریاخیل کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت را معرفی نموده افزودند که این کمپاین در سالگرد دو سالگی اتاق تجارت زنان افغانستان افتتاح گردید و برنامه امروز از جمله جلسات تشبث با زنان تجارت پیشه به صورت غیر رسمی اند. ایشان اهداف این برنامه را به بحث گرفته و موضوع راجستر نمودن تجارت های زنان و طریقه های گرفتن جواز را به زنان اشتراک کننده شرح دادند.

در بخش دوم برنامه گفتمان سه تن از زنان موفق تجارت پیشه از جمله اعضای پیشگام و هیئت رهبری اتاق تجارت زنان، خانم سونا محمودی، رئیس شرکت رومی، خانم ثریا صیفی، رئیس شرکت خدمات انترنتی فایبر ست و خانم آتنا هاشمی، رئیس صالون زیبایی حنا دایر گردید. در جریان این گفتمان زنان فرصت شنیدن تجارب تجارتی و شخصی اعضای پنل را داشتند.

در اخیر برای زنان یک سمینار کوتاه در مورد چگونگی اخذ عضویت اتاق تجارت زنان توسط بخش خدمات انکشاف تجارتی ارائه گردید و برای هر یک از اشتراک کنندگان برنامه یک تصدیق نامه از طرف اتاق تجارت زنان افغانستان داده شد.