You are currently viewing برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” برای تجارت های غیر رسمی زنان کابل، پروان و کاپیسا

برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” برای تجارت های غیر رسمی زنان کابل، پروان و کاپیسا

تاریخ: ۹ دلو ۱۳۹۸

مکان: دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تاریخ ۹ دلو ۱۳۹۸ برای تجارت های غیر رسمی زنان کابل، پروان و کاپیسا برنامه” حضور بیشتر زنان افغان دایر نمود. این برنامه به همکاری موسسه بین المللی زنان برای زنان که یکی از همکاران اتاق تجارت زنان است تدویر گردید. این برنامه تحت رهبری خانم پرورش اوریاخیل، معاون اجرایی اتاق تجارت زنان تجارت زنان با اشتراک همکارهای موسسه متذکره خانم زبیده رسولی، حمایه کننده خانمها، سه تن از ترینر های کابل و ولایات و ۲۱ تن زنان تجارت پیشه غیر رسمی از طرف موسسه زنان برای زنان برگزار گردید. این زنان در بخش های پروسس مواد غذایی، خیاطی و تولیدات زراعتی فعالیت دارند.

در نخست خانم اوریاخیل با خوش آمدید، ارایه معلومات و آگاهی برنامه را آغاز نمود که شامل اهداف برنامه، مراجع جواز دهی، مراحل و اسناد لازم برای اخذ جواز و فرصت های موجود برای تجارت های رسمی زنان بودند. خانم اوریاخیل با ارائه مثال های زنده از زنان تجارت پیشه رسمی کابل و ولایات اشتراک کنندگان را به گرفتن جواز تشویق نمودند.

در بخش دیگر برنامه سه تن از زنان تجارت پیشه که شامل خانم حبیبه پاینده نیک، معاون تجارتی اتاق تجارت زنان، خانم لیلما ابوی، یکی از اعضای پیشگام اتاق و خانم ممتاز یوسفزی، یکی دیگر از اعضای پیشگام اتاق بودند. ایشان از انگیزه آغاز تجارت، چگونگی آغاز، مراحل اولیه، مشکلات و راهکار ها برای پیشبرد و موفقیت تجارت شان سخنرانی نمودند.  در ختم صحبت پنلیست های برنامه، خانم اوریاخیل با اشتراک کنندگان در مورد قدم های بعدی صحبت کردند. ایشان با اشتراک کنندگان بحث کردند که بعد ازین برنامه از داشته هایشان چگونه استفاده می کنند و اتاق تجارت زنان و موسسه بین المللی زنان برای زنان در این زمینه چه همکاری ها نموده می تواند. در ضمن ایشان مزایای عضویت اتاق تجارت زنان را نیز شرح دادند. ایشان تاکید نمودند که زنان تجارت پیشه با اتاق تجارت زنان ارتباط شان را نگهدارند و از فرصت ها در هر ولایت که هستند استفاده نمایند. این برنامه ها با همکاری این موسسه ادامه خواهد داشت.

در بخش اخیر برنامه اشتراک کنندگان بعلاوه مطرح نمودن پرسش هایشان از پنلست ها مشوره های مفید برای تجارت شان نیز اخذ کردند. در ضمن یک نمایشگاه کوچک نیز برای زنان تجارت پیشه در نظر گرفته شده بود که همه از آن دیدن نمودند. یکی از اشتراک کنندگان به نام تهمینه حسینی از ناحیه ۱۶ کابل که در بخش خیاطی فعالیت دارند در مورد این برنامه گفت، ” این برنامه برای من در مورد چگونگی جواز گرفتن، فواید جواز گرفتن، و فرصت های که اتاق تجارت زنان میتوانند برای ما میسر کنند آگاهی داده شد. من از اتاق تجارت زنان افغانستان و موسسه بین المللی زنان برای زنان بابت دایر کردن این برنامه متشکرم”

با تشکر از موسسه بین المللی زنان برای زنان برای همکاری هایشان. سپاس از بانک بین المللی افغانستان، تمویل کننده پیشگام اتاق در سال 2020.