You are currently viewing برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” در پوهنتون پولی تخنیک

برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” در پوهنتون پولی تخنیک

تاریخ:4 سرطان 1398

مکان: تلار تکنالوژی معلوماتی، پوهنتون پولی تخنیک

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به ادامه برنامه با پوهنتون ها، اینبار برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” را با همکاری پوهنتون پولی تخنیک برای محصلین قشر اناث این پوهنتون به روز سه شنبه، تاریخ 4 سرطان 1398 تدویر نمود. در این برنامه خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت رهبری اتاق تجارت زنان، خانم سمیرا سرور، خانم نسترن بینا، خانم فرشته سروری، اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت زنان، محترم خواجه محمد انور نوری، معاون مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک، و 50 تن شاگردان قشر اناث حضور داشتند.
در نخست خانم افسانه رحیمی اتاق تجارت زنان مختصر معرفی نمودند و اجندای برنامه را مرور نمودند. سپس آقای نوری از اتاق تجارت زنان برای برگزاری این برنامه ابراز قدردانی نمودند و افزوند،” شاگردان باید پیش فعال و مبتکر باشند و از فرصت های موجود استفاده نمایند.
در ادامه، خانم نسترن بینا میزبانی و خانم سمیرا سرور سیمینار تشبث و تجارت را ارائه نمودند. خانم سرور موضوعات برنامه چون مفهوم تشبث، تفاوت متشبث و کارمند، خصوصیات یک متشبث، کار تیمی، خلق یک ایده تجارتی، منابع الهام بخش و نوشتن پلان تجارتی را بحث نمودند و با سهم دادن به حضار در بخش تشریح مفاهیم باعث گردیدند تا همه دارای حضور فعال باشند.
در بخش دوم برنامه، گفتمان سه زن موفق تجارت پیشه با محصلین صورت گرفت و محصلین اشتراک کننده فرصت سوال و جواب در ارتباط با تشبث و تجربیات زنان تجارت پیشه را داشتند. بخش گفتمان، با حضور خانم حبیبه پاینده نیک، عضو ارشد اتاق تجارت زنان و رئیس شرکت قزل، خانم فرشته سروری، صاحب کودکستان شگوفه های امید، خانم سمیرا سرور، رئیس شرکت نوشیدنی های غیر الکولی سم و شاد انجام یافت.
در پایان برنامه، میان محصلین و زنان تجارت پیشه فرصت شبکه سازی و در ضمن، نمایشگاه تولیدات زنان افغان برای محصلین تدارک دیده شده بود. در این نمایشگاه تولیدات از بخش های لباس و زیورات به نمایش گذاشته شدند که نه تنها زنان از این نمایشگاه خریداری نمودند بلکه با کیفیت تولیدات داخلی بیشتر آشنا گردیدند.
با تشکر از پوهنتون پولی تخنیک برای همکاری ایشان در دایر نمودن برنامه.
#حضور_بیشتر_زنان_افغان_در_تجارت

#خریداری_از_تجارت_های_زنان_افغان