You are currently viewing برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان

برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان

تاریخ: 13 سرطان سال 1398

مکان: سالون کنفرانس  های کفایت شهر مزار شریف

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون شمال برنامه آموزشی یک روزه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان  را به تاریخ 13 سرطان 1398 در صالون کنفرانس های هوتل کفایت شهر مزار شریف برگزار نمود. در این ورکشاپ بیشتر از 70 اشتراک کننده از خانم های متشبث و غیر متشبث حضور داشتند. ورکشاپ “ارایه تجارت بانوان برای بانوان” یک فرصت خوب برای به اشتراک گذاشتن تجارب تجارتی و همکاری تجارت های نو پا برای آموختن آغاز تجارت و مقابله با مشکلات برای بانوان بود.

نخست برنامه با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز گردید. سپس خانم شکیبا ” شکیب”، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون شمال برنامه را با پیام خوشامدید تعقیب نمودند. متعاقبا خانم منیژه وافق، رئیس و یکی از موسسان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان سخنان شان را ایراد نموده و در مورد دست آورد های زنان در 10 سال اخیر در بخش تجارت صحبت نمود. ایشان از اشتراک در چنین گرد هم آیی بزرگ زنان متشبث در ولایت بلخ اظهار خرسندی نمودند. خانم وافق افزودند که یکی از اهداف اصلی اتاق تجارت زنان کشور ایجاد فرصت شبکه سازی بین زنان متشبث است که آنها از این فرصت برای تبادله افکار و شروع سرمایه گذاری های مشترک و پیشرفت های اقتصادی استفاده نمایند. خانم وافق به موجودیت اتاق تجارت زنان افغانستان بعنوان یکی از دست آورد های عمده زنان در تجارت برای ظرفیت سازی اشاره نمود.

خانم شهلا حدید، رئیس امور زنان ولایت بلخ راجع به دست آورد های این ریاست و فعالیت های آن برای حمایت زنان متشبث صحبت نمود و از برگزاری چنین برنامه ها اظهار قدردانی نمود. در ادامه آقای انجنیر انصاری، معاون اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ در رابطه به اهمیت حضور زنان در سکتور تجارت صحبت نمود.

در این برنامه یک روزه که مهمان های متعددی از نهاد های دولتی، خصوصی و بین المللی دعوت شده بودند، از نمونه های تولیدات خانم های متشبث ولایت بلخ که توسط اتاق تجارت زنان-بلخ جمع آوری شده بود، بازدید نمودند. در ادامه خانم منیژه وافق سخنرانی تخصصی پیرامون ” همکاری زنان برای زنان باعث پیشرفت تجارتی آن میگردد” ارائه نمودند. سه نفر از اشتراک کننده گان هر یک خانم نوریه ندا، موسس رستورانت گیلاس، داکتر نسرین خوجندی، موسس و مسئول شفاخانه صحت خانواده و محبوبه زمانی، مسوول کمپنی مرحبا زرین در رابطه به تجارت ، تجارب و چالش های شان سخنرانی نمودند.  در بخشی از این ورکشاپ آقای مسعود ثاقب،  موسس دفتر SIYB Afghanistan و مربی تجارت؛ و بانو نجمه عابد، موسس کمپنی آمو و ترینر بخش تجارت  برای فهم عملی مفهوم تجارت شروع و انکشاف یک تجارت را با اشتراک کننده گان در قالب بازی چرخه ابتدایی تجارت  کار نمودند.

در اخیر، برنامه با شریک سازی پلان های آینده دفتر GIZ-SEDEP برای خانم های متشبث توسط بانو یلدا بری و جمع بندی برنامه توسط خانم شکیبا شکیب به اتمام رسید. نظریات و پیشنهادات خانم های متشبث برای انکشاف فعالیت های تجارتی شان از سوی اتاق تجارت زنان و دفتر GIZ-SEDEP  برای همکاری های بیشتر جمع آوری گردید. دفتر بلخ اتاق تجارت زنان افغانستان این ورکشاپ را در بلخ، تخار و بدخشان با همکاری دفتر GIZ-SEDEP برای تشویق زنان با شریک سازی تجارب تجارتی و وصل سازی آنها بزودی برگزار می نماید.