You are currently viewing برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در بدخشان

برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در بدخشان

تاریخ: 9 اسد سال 1398

مکان: سالون کنفرانس های قصر کوکچه شهر فیض آباد بدخشان

دفتر بلخ اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برنامه آموزشی یک روزه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان  را به تاریخ 9 اسد سال 1398 در سالون کنفرانس های قصر کوکچه شهر فیض آباد بدخشان برگزار نمود. در این برنامه بیشتر از 60 اشتراک کننده هم از خانم های متشبث و مهمان ها حضور داشتند. ورکشاپ “ارائه تجارب تجارتی بانوان برای بانوان” یک فرصت خوب برای به اشتراک گذاشتن تجارب تجارتی و همکاری تجارت های نو پا برای آموختن شروع تجارت و مقابله با مشکلات برای بانوان است.

در نخست، برنامه با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید. سپس، بانو تمنا فریور، آمر زون شمال اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان رسما برنامه را با ارائه معلومات در باره اتاق و فعالیت های زنان در ولایات بلخ و کابل آغاز نمود. برعلاوه وی در باره دست آورد های ملی و بین المللی زنان افغان و اهداف و مقاصد این برنامه صحبت نمود. متعاقبا،  آقای حسیب الله دقیق، رئیس اقتصاد ولایت بدخشان در رابطه به وضعیت  زنان در بدخشان صحبت نمودند و از دست آورد های آنها در اشتراک به نمایشگاهی در تاجکستان یاد آوری نمودند. برعلاوه وی پیشنهاد نمود تا یک کمیته متخصص برای دریافت نکات انکشاف و قوت های زنان در بدخشان ساخته شود. در ادامه آقای سیف الله، رئیس جامعه مدنی و معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری بدخشان در رابطه به نقش مردان در پیشرفت و شروع تجارت زنان صحبت نمود. وی اشتراک کننده گان را برای ایجاد یک جامعه باز برای دختران و اجازه دادن برای آنها تا مستقل باشند، تشویق نمود.

معاون ریاست امور زنان ولایت بدخشان، خانم شبنم سائی در رابطه به فعالیت ها و دست آورد های این ریاست در حمایت از زنان متشبث معلومات ارائه نمودند و از فعالیت های ذیل یاد آوری نمود: ایجاد 222 گروپ کاری در18 قریه  برای وصل سازی این ریاست با زنان آنجا و ایجاد 300 گروپ های پس انداز برای حمایت مالی زنان. با حمایت ریاست امور زنان 85 نهاد که توسط زنان رهبری می شود در ولایت بدخشان  ایجاد گردیده است. آقای جاوید عجزی، مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری بدخشان در رابطه به دست آورد ها و پیشرفت های زنان این ولایت در سکتور تجارت صحبت نمود. وی از خانم ها خواست تا عضویت این اتاق را داشته تا از برنامه های که آنها برگزار می کنند استفاده نمایند.آقای عجزی، زنان را تشویق نمود تا تجارت های داشته باشند که دارای استندرد های ملی و بین المللی باشد و یکی از آن استندرد های داشتن جواز تجارتی می باشد. وی علاوه نمود، که این اتاق با عرضه خدمات تجارتی تا حال 200 خانم را از طریق برنامه های ظرفیت سازی حمایت نموده است.

در این برنامه آموزشی یک روزه که مهمان های متعددی از نهاد های دولتی، خصوصی و بین المللی دعوت شده بودند، از نمونه های تولیدات خانم های متشبث ولایت بدخشان که توسط دفتر بلخ اتاق تجارت زنان جمع آوری شده بود،  نیز بازدید گردید.

در بحث آزاد روی اهمیت تجارت های زنان و فرصت های تجارتی برای زنان در این ولایت خانم انیس گل اخگر، مسئول جندر مقام ولایت بدخشان، آقای جمشید یولچی، استاد دانشگاه بدخشان و آقای جاویدعجزی، مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری بدخشان صحبت نمودند. خانم آمنه رحیمی، موسس شرکت تولید آش و پروسس مواد غذایی “همگام”  که از مزار شریف تشریف آروده بودند تجارب تجارتی و داستان خود را شریک ساختند. دو تن دیگر نیز از بانوان بدخشان داستان های شروع تجارت  شان را که خیلی انگیزه دهنده بودند با اشتراک کننده گان در میان گذاشتند. بطور مثال، بانوی جوانی که با 20000$ سرمایه گذاری یک رستورانت ساخته و این رستورانت یکی از بهترین رستورانت های این ولایت است.

در اخیر بانو یلدا بری، مسئول پروژه توانمند سازی اقتصادی زنان دفترGIZ-SEDEP  پلان های آینده این دفتر برای زنان متشبث را با اشتراک کننده گان شریک ساخت. نظریات، پیشنهادات و درخواست های اشتراک کننده گان از سوی دفتر بلخ اتاق تجارت زنان و دفترGIZ-SEDEP برای طرح برنامه های آینده جمع آوری گردید.  قابل یاد آوری است که دفتر بلخ اتاق تجارت زنان افغانستان با همکاری GIZ-SEDEP  این برنامه را در ولایت تخار و دور سوم اش را در بلخ برگزار می کند.