You are currently viewing برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در تخار

برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در تخار

تاریخ: 7 سنبله سال 1398

مکان: سالون کنفرانس های ستاره پامیر شهر تالقان، ولایت تخار

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان-زون شمال برنامه آموزشی  یک روزه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان  را به تاریخ 7 سنبله سال 1398 در سالون کنفرانس های ستاره پامیر شهر تالقان ولایت تخار با همکاری مالی دفتر GIZ-SEDEP  برگزار نمود. بیشتر از 50 اشتراک کننده هم از خانم های متشبث و مهمان ها در این برنامه حضور داشتند.

برنامه “ارائه تجارب تجارتی بانوان برای بانوان” یک فرصت خوب برای مشترک سازی تجارب تجارتی و همکاری تجارت های نو پا برای آموختن شروع تجارت و مقابله با مشکلات برای  خانم ها است. در نخست برنامه با تلاوت قرآن عظیم الشان آغاز گردید. سپس، طاهر آسا؛عضو اتاق تجارت زنان بلخ و موسس گروه “چهل دختران” برنامه را با ارائه معلومات در باره اتاق و فعالیت های زنان در بلخ آغاز نمود. برعلاوه وی در باره دست آورد های ملی و بین المللی زنان و اهداف و مقاصد این برنامه صحبت نمود. در ادامه خانم شکیبا شکیب، رئیس هیت مدیره اتاق تجارت زنان بلخ در رابطه به اتاق تجارت زنان افغانستان به عنوان یک نهاد مخصوصا حمایت گر فعالیت های تجارتی زنان و اهداف سفر و برنامه شان در ولایت تخار صحبت نمودند. متعاقبا، آقای حسام الدین حسام، مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت تخار در رابطه به وضعیت  زنان در این ولایت صحبت نموده و از دست آورد های آنها در اشتراک به نمایشگاه های بین المللی نیز یاد آوری نمود. آقای احمد ضیا طارق، رئیس اقتصاد تخار در رابطه به اشتغال زایی فعالیت های زنان هم به عنوان مولد و هم کار فرما در این ولایت صحبت نمود.

در بحث آزاد روی اهمیت تجارت های زنان، مشکلات عمده ایشان در تجارت و فرصت های تجارتی برای زنان در این ولایت خانم شکیبا شکیب، آقای حسام الدین حسام و آقای احمد ضیا طارق برنامه را با گفتگو و پاسخ به سوالات اشتراک و پیش برد یک تجارت موفق، پیش بردند. علاوه بر آن خانم های متشبث تجارب و چالش های تجارت و چگونگی شروع تجارت شانرا با دیگرا نیز شریک  ساختند.

بانو طاهره آسا ارایه یی در مورد فعالیت های خود در بلخ به عنوان شریک سازی تجارب تجارتی خود داشت. در قسمت اخیر برنامه کار روی تمرین “مدل سازی تجارت” توسط بانو آسا با اشتراک کننده گان صورت گرفت. اتاق تجارت زنان بلخ پیشنهادات بانوان تخار برای بهبود وضعیت تشبثات شان را جمع آوری نمود.