You are currently viewing برگزاری برنامه آموزشی “تجارت تان را آغاز نمایید و بهبود دھید” برای اولین بار برای طبقه اناث در کابل

برگزاری برنامه آموزشی “تجارت تان را آغاز نمایید و بهبود دھید” برای اولین بار برای طبقه اناث در کابل

تاریخ: ۱۲ الی ۲۰ حوت ۱۳۹۷

مکان: مرکز آموزش و امتحان اکسپرت

سازمان بین المللی کار برای اشتغالزایی جهانی، چالش های اجتماعی، انکشاف و همکاری در حقوق اساسی کار فعالیت می نماید و یکی از ارگان های ذینفع این سازمان است. سازمان بین المللی کار در سال 2018 همکاری هایش با اتاق را آغاز نمود. یکی از برنامه هایی که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به ھمکاری مالی سازمان بین المللی کار برگزار نمود، برنامه آموزشی “تجارت تان را آغاز نمایید و بهبود دھید” برای اولین بار برای طبقه اناث در کابل از تاریخ 12 الی 20 حوت 1397 بود. این برنامه در ۲ بخش ۱) مفکورہ تجارتی تان را ایجاد کنید، و ۲) تجارت تان را آغاز نمایید، با اشتراک ۴۵ خانم با کارھای عملی مانند تهیه پلان تجارتی برای ۸ روز ادامه داشت. هدف از برگزاری این برنامه، قادر نمودن اشتراک کنندگان برنامه ” تجارت خود را آغاز و بهبود دهید” تا ایده تجارتی کسب نموده و تجارت خویش را برای یک عاید بهتر و اشتغالزایی آغاز نمایند.

در جریان روز آخر مراسم توزیع تصدیق نامه ھا، رئیس عامل اتاق، خانم منیژہ وافق، از اشتراک کنندہ گان خواستند تا مفکورہ ھای تجارتی خویش را به تجارت مبدل سازند و برای ھر نوع ھمکاری و رھنمایی در عرصه تجارت شان به اتاق تجارت زنان مراجعه نمایند. آنھا فرمودند که خانم ھا حالا از خود اتاق دارند، بیایند به دیگر خانم ھای تجارت پیشه و اتاق بپیوندند تا بتوانند سھم خود را در اقتصاد کشور بارز بسازند و از فرصت ھا مستفید شوند. آقای فرید الدین نوری از سازمان بین المللی کار گفتند: “این پایان نه بلکه آغاز کار کسانی که در این جلسات اشتراک نمودند ھست. آنها آموخته ھای خود را از این برنامه تطبیق نمودہ با دیگران شریک سازند.” اشتراک کنندہ گان از برگزاری این برنامه اظهار خوشی نمودند و برگزاری چنین برنامه ھا موثر و موفق را نه فقط در بخش تجارت و تشبث، البته در سکتورھا ھم پیشنهاد نمودند.

تشکر از سازمان بین المللی کار ILO