You are currently viewing برگزاری برنامه آموزشی ” تجارت خود را آغاز نمایید” در بلخ

برگزاری برنامه آموزشی ” تجارت خود را آغاز نمایید” در بلخ

تاریخ: 18 الی 23  میزان سال 1397

مکان: اتاق کنفرانس ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون شمال- بلخ به ادامه ارائه خدمات برای خانم های متشبث ولایت بلخ، این بار با همکاری مالی دفتر مشورتی اغیز برنامه بین المللی ” تجارت خود را آغاز و بهبود ببخشید ”   یا “Start and Improve Your Business” رابرای 5 روز، از تاریخ 18 الی 23 میزان 1397 در سالون کنفرانس های ریاست تجارت و صنعت ولایت بلخ، تدویر نمود. برنامه مذکور در برگیرنده استندرد های شروع تجارت و انکشاف آن با تدریس توسط آموزگاران این بخش هر یک بانو نجمه عابد عضو اتاق تجارت زنان بلخ، نماینده دفتر اغیز در مزار شریف و بانو تمنا فریور،آمر زون شمال اتاق تجارت زنان می باشد.

” تجارت خود را آغاز نمایید” و یا SYB یکی از بسته های آموزشی جهانی است که برای دارنده گان نظریات تجارتی تدریس می شود. در این بسته آموزشی اشتراک کننده گان در باره چگونگی شروع تجارت ، انتخاب بهترین طرح تجارتی ، تجزیه و تحلیل نظریه تجارتی، بودیجه بندی طرح تجارتی  و دیگر مسایل مرتبط را با رعایت تمام مراحل و استندرد هایش در برمیگیرد. با فراه گیری ای کورس آموزشی پنج روزه اشتراک کننده گان قادر اند تا یک تجارت جدید را طرح  و آغاز نمایند.

این برنامه آموزشی با پیام خوش آمدید خانم شکیبا شکیب، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان بلخ، و ارائه معلومات در رابطه به فعالیت های اتاق تجارت زنان بلخ آغاز گردید. برای اجرای این کورس آموزشی، اتاق تجارت زنان بلخ طرح عملی آن را به دفتر اغیز در کابل ارسال نموده بود و بعد ازچندین مذاکرات این پیشنهاد از سوی دفتر مذکور قبول گردید. بعد از آن، برنامه SYB با همکاری  نماینده این دفتر در شهر مزار شریف شروع و با موفقیت به پایان رسید. اشتراک کننده گان این برنامه درسی20 تن زنان بالای 18 سال بودند که  متشبثین، نمایندگان شرکت ها، کارمندان تشبثات کوچک و متوسط و دارندگان طرح های خوب تجارتی بودند. در ضمن، کسانیکه ظرفیت و توانایی پیش بردن این برنامه آموزشی را داشتند نیز اشتراک نموده بودند.

برنامه آموزشی ” تجارت خود را آغاز نمایید” با تفویض سرتفکیت به اشتراک کننده گان خاتمه یافت. اتاق تجارت و صنایع زنان بلخ تصمیم دارد در آینده نزدیک بسته ای بعدی این برنامه آموزشی (تجارت خود را بهبود ببخشید) و یا “Improve Your Business”   را دایر نماید. قابل یاد آوری است که بانو تمنا فریور، آمر زون شمال اتاق تجارت زنان و بانو نجمه عابد، یکی از اعضای اتاق در بلخ که ترینرهای این کورس اند، از سوی دفتر بین المللی کار یا “ILO” دعوت شده اند تا از تاریخ 29 ماه اکتوبر سال روان میلادی الی دو هفته بسته ای درسی “IYB” را تحت نظر ماستر ترینرهای این بخش فرا گیرند.