You are currently viewing برگزاری دومین نمایشگاه بازار روز در نمایشگاه زراعتی بهاری و میله دهقان سال 1397

برگزاری دومین نمایشگاه بازار روز در نمایشگاه زراعتی بهاری و میله دهقان سال 1397

تاریخ: 2-4 حمل 1397

محل: بادام باغ

به اساس تفاهمنامه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، دومین نمایشگاه بازار روز اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در نمایشگاه زراعتی بهاری و میله دهقان 1397 بتاریخ 2-4 ماه حمل در بادام باغ برگزار گردید. در این نمایشگاه مقامات بلند پایه از سازمان های مختلف حضور ورزیدند از جمله وزیر زراعت، آبیاری و مالداری آقای نصیراحمد درانی ، مشاور ارشد در امور زراعت و انکشاف رئیس جمهور محمد اشرف غنی آقای عبدالحمید هلمندی و هئیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان خانم فرشته سروری و کارمندان اتاق اشتراک کردند.

این جشنواره هر سال در روز دوم سال جدید خورشیدی برگزار میشود. که دهقانان از ولایت مختلف کشور تولیدات خویش را به نمایش و فروش قرار میدهند. در این نمایشگاه زنان تجارت پیشه نیز محصولات خویش را به نمایش گذاشتند. هدف از برگزاری این چنین نمایشگاه ها اینست که مردم با محصولات محلی آشنایی پیدا و با خرید از آنها کار و زحمت شان تشویق کند.

میله دهقان توسط تلاوت قرآنکریم و پخش سرود ملی کشور افتتاح گردید. آقای نصیر احمد درانی با قطع نوار جشن را افتتاح کرد. آقای درانی تمام اشتراک کنندگاه را خوش آمدید گفت و سخنرانی خویش را پیش نمود وی گفت که سهولت های سردخانه ها و شبکه های جدید آبیاری تشکیل خواهند شد و دیگر سهولت های بیشتر برای دهقانان امسال فراهم خواهند شد. وی همچنان افزود که ” برای افزایش محصولات کشاورزان، وزارت زراعت تلاش های خود را ادامه خواهند داد تا با قحطی آب در 30 ولایات کشور با اعمار 257 شبکه آبرسانی  غالب آیند.

در حدود 30 خانم تجارت پیشه که عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میباشند نیز در این نمایشگاه مشتاقانه اشتراک کردند. آنها محصولات خویش را به نمایش و فروش گذاشتند از جمله صنایع دستی، قالین، بوت، چپلی، کلاه، دستکول، بکسک جیبی، سبزی و میوه خشک، انواع از مربا و ترشی، زعفران، عسل و زیورات به نمایش گذاشته شد. این باز نیز خانم ها فروشات خوبی داشتند. خانم های متشبث از برگذاری اینچنین نمایشگاه ها ابراز خرسندی نمودند. خانم های متشبث از ولایت سمنگان، پروان و بامیان از تلاش ها، زحمات و حمایت اتاق از خانم های تجارت پیشه در خصوص ابراز رضایتمندی نمودند.

در جریان سه روز نمایشگاه کارمندان اتاق از تمام خانم های تجارت پیشه عضو اتاق یک ارزیابی بخاطری موثریت برگزاری همچو نمایشگاه کردند و نظریات شان را گرفتند. در این جریان، در یک پیام خانم نرمین هاشمی خانم تجارت پیشه و عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان گفت که خواهش ما اینست که همچنین نمایشگاه ها در ولایات نیز برگزار شود که خانم های تجارت پیشه کابل نیز در انجا اشتراک کند و با محصولات، رسوم و تقاضای مارکیت و همچنان فرصت های تجارتی آنها آشنایی پیدا بکند. اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان چون در 4 مرکز زون ها نیز افتتاحیه داشته، به این مورد نیز توجه خواهند نمود.