قطعنامه نشست ملی صلح زنان کارآفرین "کار آفرینی موجب صلح و سعادت میشود"

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، با همکاری و تسهیل میکانیزم افغانستان برای صلح همه شمول، زنان کار آفرین را از 33 ولایت و جمع زنان کار آفرین از کابل به یک نشست یک روزه  به منظور شناسایی، ارزیابی و مراودۀ توصیه های مبتنی بر واقعیت های کارآفرینی زنان  به نمایندگی از 34 ولایت کشور و نقش کار آفرینی زنان در کمک به تداوم و حفظ صلح و سعادت، به کابل گرد هم­آوردند به تاریخ 5 اسد 1400ه.ش.

و در اخیر قطعنامه توسط زنان کارآفرین صادر گردید. 

اجندای ملی تجارت زنان - نقشه راه برای توانمند سازی اقتصاد زنان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ، از تمام همکاران این اتاق در سکتور های دولتی و انکشافی به خاطر همکاری های شان در انجام فعالیت ها  بمنظور تهیه آجندای ملی تجارت زنان سپاسگزاری می نماید.

ابتکار این کار ذریعه همکاری های مقامات وزارت امور زنان، پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی (که تحت اثر وزارت احیاء و انکشاف دهات فعالیت مینمایند)، وزارت صنعت و تجارت، و وزارت زراعت، آبیاری، و مالداری سهلتر گردید.

 

تعدادی از مؤسسات غیر دولتی (NGO ها) به منظور تقویت بانک معلوماتی ملی ملی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و توحید معلومات در مورد تشبثات رسمی و غیر رسمی زنان در افغانستان معلومات شان را در مورد تشبثات زنان با ما شریک ساختند، که از آنها نیز اظهار سپاس و امتنان می نماییم. آخرین مرحله کار های ساحوی  بانک معلوماتی که توسط اتاق تجارت زنان از ماه می تا نومبر ۲۰۲۰ صورت گرفت توسط موسسه حرکت، غضنفر بانک، و کمک شخصی جلالتمآب رولا غنی بانوی اول کشور تمویل گردید.

در کنار سپاسگزاری از تمویل کنندگان مالی و سایر دست اندرکاران تهیه ی این اجندا،  همچنان جا دارد از ۲۹ زن متشبث که بصورت رضاکارانه بحیث فوکل پاینت اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان کار کردند، ابراز سپاس و امتنان نماییم. این زنان در ولایات خود با سایر زنان متشبث  در کنار مشاوره نظریات آنان را نیز جمع آوری نمودند که بدون این فعالیت ها ، راه اندازی این بررسی امکان پذیر نبود.