You are currently viewing تحقیق شناسایی موانع حقوقی در مسیر تقویت اقتصادی زنان در افغانستان

تحقیق شناسایی موانع حقوقی در مسیر تقویت اقتصادی زنان در افغانستان

تاریخ: 24سنبله -7 میزان

مکان: دفاتر اتاق تجارت زنان

به ادامه آموزش دو روزه مسئول بخش تحقیق اتاق تجارت زنان در دفتر آپاما، دفتر مشورتی آپاما تحقیق را تحت عنوان” شناسایی موانع حقوقی در مسیر تقویت اقتصادی زنان در افغانستان” به کمک مالی بانک جهانی، همکاری دفتر دادخواهی کاکر و اتاق تجارت زنان از تاریخ24 سنبله الی 7 میزان 1397 برگزار نمود. این تحقیق در سه بخش ، مباحثه تمرکز گروهی زنان تجارت پیشه، مباحثه تمرکز گروهی خانمهای کارمند ارگان های دولتی و غیر دواتی و مصاحبه های انفرادی با ارگان های دولتی و غیر دولتی دایر می گردد. هدف از این تحقیق شناسایی موانع حقوقی در مسیر اقتصادی زنان می باشد.

این تحقیق قرار است در مرکز-کابل و چهار زون دیگر تطبیق گردد. مسئول بخش تحقیق اتاق تجارت زنان با آمرین زون های شرق، شمال، جنوب و غرب هماهنگ نمود تا چگونه این تحقیق را با دفتر مشورتی آپاما هماهنگی و نظارت نماید.  جلسات  تمرکز گروهی توسط مسئولین گروه تحقیق آپاما در هر زون تسهیل شده و آمرین زون مربوطه جلسات را هماهنگی و نظارت نمودند.

در جلسات تمرکز گروهی در کابل و زون های شمال، شرق، و جنوب (بلخ ،ننگرهارو کندهار) 10 تن خانم های تجارت پیشه از سکتور های مختلف مانند، تعلیم و تربیه، زراعت، لباس، میوه خشک و جواهرات اشتراک نمودند و گروه تحقیق را در شناسایی چالش های ایشان در سکتور های مختلف کمک نمودند. زنان تجارت پیشه چالش های موجود در تجارت شان را با مسئولین تحقیق گروپ آپاما در میان گذاشتند و در نتیجه راه حل های مفید را شناسایی نمودند.

اتاق تجارت زنان افغانستان جلسه مباحثه گروهی را در زون غرب-هرات و مصاحبه های انفرادی رو در رو با ارگان های دولتی و غیر دولتی را در زون مرکز و چهار زون دیگر به زودی برگزار خواهد نمود.