ساحات بلقوه

افزایش تعداد زنان متشبث و تجارت پیشه را نیز دنبال مینماید و زنان نیز برای اخذ مشوره در رابطه به ساحات بالقوه برای سرمایه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با اهداف که در بهبود وضعیت تجارت ها گذاری شان به اتاق مراجعه مینمایند، اینبار خواست تا یک تحقیق عاجل /نظر سنجی را دربارهء ساحات بالقوه سرمایه گذاری درو تشبثات زنان در افغانستان دارد و در ضمن هدف افغانستان انجام دهد